Baza wiedzy

Zainstaluj lub ponownie zainstalować drukarkę w Windows 7 przy użyciu przewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego


Streszczenie Artykułu: Zainstaluj lub ponownie zainstalować drukarkę w Windows 7 przy użyciu przewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego


Jeśli drukarka zostało wcześniej zainstalowane w systemie, całkowicie odinstalować sterownik i innego oprogramowania przed ponownym zamontowaniem

 1. Pobierz najnowszego sterownika do drukarki
 2. Wyodrębnienie plików sterownika
 3. znajduje się adres IP drukarki, poprzez wydrukowanie raportu ustawień


 4. Uwaga:
  Dokładny dla wybranego modelu drukarki można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

 5. Kliknij w menu Start, wybierz urządzenia i drukarki
 6. Na górnym pasku menu kliknij polecenie Add a Printer
 7. Wybierz polecenie Add a local printer
 8. Zaznacz opcję Utwórz nowy port, z listy rozwijanej wybierz Standardowy port TCP/IP. Kliknij przycisk Dalej
 9. W pole Nazwa hosta lub adres IP wprowadź adres IP drukarki. Nazwa portu pole jest uzupełniane automatycznie. Usuń zaznaczenie opcji dla funkcji Zapytania drukarki i automatycznie wybierz za pomocą sterownika i kliknij przycisk Dalej
 10. Jeżeli zostaniesz poproszony o dodatkowe informacje o porcie, pod typ urządzenia, wybierz ustawienie Standardowe i ogólny sieci karty, a następnie kliknij przycisk Dalej
 11. Kliknij przycisk Mam Dysk.
 12. Kliknij przycisk Przeglądaj
 13. Przejdź do rozpakowanych plików i kliknij Otwórz
 14. Często kierowca będzie miał kilka katalogów Deep Color. W tym przypadku wybieramy folder drukarki


 15. Uwaga:
  Instrukcje w tym kroku, są wskazówkę przy użyciu jednego pakietu sterowników jako ilustracje. Różne pakiety sterowników będzie mogą mieć nieco inne struktury folderów
 16. Firma prezentowane są wówczas z możliwością wyboru pomiędzy PCL (Printer Command Language) i PS (PostScript) sterowniki. W tym przykładzie są wybór języka PostScript
 17. Opcje języka są często obecne, w naszym przykładzie wybierz język angielski
 18. systemu operacyjnego są również wspólne foldery, w naszym przykładzie wybieramy WINXP_VISTA_64 co oznacza 64-bit sterowniki dla Windows 2000, XP i Vista. Jeśli, jak w tym przypadku posiadanej wersji systemu Windows jest nowsza niż na liście, skorzystać z najnowszego systemu operacyjnego w wersji z właściwym architektura
 19. Wybierz sterownik ( * .inf) plik, w tym przypadku dp5330.inf, i kliknij przycisk Otwórz
 20. W oknie dialogowym Instalowanie z dysku kliknij przycisk OK
 21. Niektóre pakiety sterowników sterowniki mogą obejmować więcej niż jeden model lub jego wariantu. Wybierz właściwy model z listy w razie potrzeby, a następnie kliknij przycisk Dalej
 22. Nazwa drukarki może być zmienione w razie potrzeby, lub zostawić jako domyślne i kliknij przycisk Dalej
 23. Wybierz, czy drukarka powinna być dzielona, z tego komputera PC służącego jako serwer wydruku, po czym nacisnąć przycisk Next (Dalej). Jeśli nie masz pewności wybierz opcję Nie udostępniaj tej drukarki
 24. Zaznacz pole wyboru obok opcji ustawiona jako drukarka domyślna w razie potrzeby. Kliknij Print a test page (Strona testowa), następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć działanie kreatora


 

Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284831

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2018 08:37


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.