Rozwiązywanie problemów z faksem

Rozwiązywanie problemów z faksem


Podsumowanie artykułu: Rozwiązywanie problemów z faksem


Spis treści:
 1. Sprawdzanie, czy linia telefoniczna działa
 2. Sprawdzanie, czy kabel faksu jest prawidłowo włożony
 3. Resetowanie domyślnych ustawień faksu
 4. Wymiana kabla faksu na nowy
 5. Rozłączanie pozostałych urządzeń
 6. Wyłączanie trybu korekty błędów (ECM)
 7. Obniżanie prędkości modemu (prędkość w bodach)
1.


  Sprawdzanie, czy linia telefoniczna działa 

 1. Odłącz kabel faksu od gniazdka telefonicznego w ścianie
 2. Za pomocą słuchawki sprawdź, czy można wykonywać połączenia i je odbierać
 3. Jeśli wykonywanie/odbieranie połączeń jest niemożliwe lub jeśli słychać zakłócenia, skontaktuj się z operatorem

Powrót do góry
2.


  Sprawdzanie, czy kabel faksu jest prawidłowo włożony  

 1. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda Fax w gniazdku telefonicznym w ścianie
 2. Odłącz i ponownie podłącz kabel do obu gniazd oraz sprawdź gniazdo i kabel pod kątem uszkodzeń

Powrót do góry
3.


  Resetowanie domyślnych ustawień faksu  


Reset ustawień faksu może rozwiązać problemy z łącznością.

Zajrzyj do
podręcznika użytkownika, gdzie znajdziesz instrukcje resetowania danego modelu urządzenia MFP.

Powrót do góry
4.


  Wymiana kabla faksu na nowy  


Jeśli dysponujesz odpowiednim działającym kablem, podłącz go i przetestuj.

Powrót do góry
5.


  Rozłączanie pozostałych urządzeń  


Źródłem problemów mogą być inne urządzenia podłączone do linii. Odłącz wszystkie inne urządzenia, takie jak telefony, modemy ADSL, terminale płatnicze itp.

Powrót do góry
6.


  Wyłączanie trybu korekty błędów (ECM)  


Problemy z łącznością może rozwiązać wyłączenie trybu ECM. Zajrzyj do podręcznika użytkownika, gdzie znajdziesz instrukcje resetowania danego modelu urządzenia MFP.

Powrót do góry
7.


  Obniżanie prędkości modemu (prędkość w bodach)  


Problemy z łącznością może rozwiązać ręczne zmniejszenie prędkości modemu Zajrzyj do podręcznika użytkownika, gdzie znajdziesz instrukcje resetowania danego modelu urządzenia MFP.

Powrót do góry

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN286360

Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2016 15:39


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.