Baza wiedzy

Problemy z utrwalaniem tonera w drukarkach laserowych Dell c3760dn i c3765dnf


 Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat: „Problemy z utrwalaniem tonera w drukarkach laserowych Dell c3760dn i c3765dnf”.


Spis treści:
  1. Identyfikacja problemów z jakością wydruku w przypadku drukarek laserowych Dell
  2. Diagnozowanie problemów z utrwalaniem tonera1.


  Identyfikacja problemów z jakością wydruku w przypadku drukarek laserowych Dell  


Przed rozpoczęciem diagnostyki jakiegokolwiek problemu związanego z jakością wydruku należy zapoznać się z poniższym artykułem:

Identyfikacja problemów z jakością wydruku w przypadku drukarek laserowych Dell

Powrót do góry2.


  Diagnozowanie problemów z utrwalaniem tonera 

Nieprawidłowości w utrwalaniu tonera to błąd jakości wydruku, który powoduje, że wydrukowany tekst czy obraz może zostać starty ze strony lub nie jest w ogóle do niej przytwierdzony. Problem ten może występować w kilku obszarach strony lub tylko w jednym miejscu.

Nieprawidłowości w utrwalaniu tonera mogą występować w sytuacji, gdy utrwalacz uszkodził gorący wałek lub nie osiąga wymaganej temperatury. Problem może występować także, jeśli używany jest niewłaściwy rodzaj papieru, a utrwalacz nie został odpowiednio skonfigurowany.

W celu zdiagnozowania przyczyn występowania problemu z utrwalaniem tonera należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że wykorzystywany papier jest zgodny ze specyfikacją

Patrz artykuł: 
Nośniki wydruków i ich specyfikacja dla drukarek laserowych Dell c3760dn i c3765dnf

2. Upewnij się, że wybrany został prawidłowy rozmiar i typ papieru.

Uwaga: w przypadku użycia grubszej tektury lub laminatu zaleca się użycie do drukowania podajnika MPF.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru:

c3760:

-> Naciśnij przycisk Menu.

-> Za pomocą przycisku strzałki w dół przewijaj w dół do czasu, gdy zostanie zaznaczona pozycja Tray Settings (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk zaznaczenia.

-> Wybierz tacę, dla której chcesz wybrać ustawienia (taca 1 lub MPF).

-> Za pomocą przycisku strzałki w dół przewijaj w dół do czasu, aż zaznaczony zostanie odpowiedni rozmiar i typ papieru, a następnie naciśnij przycisk zaznaczenia.

c3765:

-> Naciśnij przycisk Info (Informacje).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym kartę Tools (Narzędzia).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym przycisk Tray Management (Zarządzanie tacą).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym przycisk Tray Settings (Ustawienia tacy).

-> Wybierz tacę, której ustawienia chcesz zmienić (taca 1 lub MPF).

-> Wybierz rozmiar i typ używanego papieru.

-> Naciśnij na ekranie dotykowym przycisk OK.

3. Wydrukuj raport ustawień systemowych i sprawdź, czy wydruk dalej rozmazuje się na stronie.

4. Jeśli problem z jakością wydruku wciąż występuje, dostosuj ustawienia utrwalacza.

Aby dostosować ustawienia utrwalacza:

c3760:


-> Naciśnij przycisk Menu.

-> Za pomocą przycisku strzałki w dół przewijaj w dół do czasu, gdy zostanie zaznaczona pozycja Admin Settings (Ustawienia administratora), a następnie naciśnij przycisk zaznaczenia.

-> Za pomocą przycisku strzałki w dół przewijaj w dół do czasu, gdy zostanie zaznaczona pozycja Maintenance (Konserwacja), a następnie naciśnij przycisk zaznaczenia.

-> Za pomocą przycisku strzałki w dół przewijaj w dół do czasu, gdy zostanie zaznaczona pozycja Adjust fuser (Dostosuj utrwalacz), a następnie naciśnij przycisk zaznaczenia.

-> Wybierz prawidłowe ustawienie rozmiaru używanego papieru.

c3765:

-> Naciśnij przycisk Info (Informacje).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym kartę Tools (Narzędzia).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym pozycję Admin Settings (Ustawienia administratora).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym pozycję Maintenance (Konserwacja).

-> Naciśnij na ekranie dotykowym pozycję Adjust Fusing Unit (Dostosuj zespół utrwalający).

-> Za pomocą strzałki w dół widocznej na ekranie dotykowym wybierz prawidłowe ustawienie rozmiaru wykorzystywanego papieru.

5. Wydrukuj kolejny raport ustawień systemowych, aby sprawdzić, czy błąd jakości wydruku nadal występuje.

6. Upewnij się, że używany toner jest produkcji firmy Dell.

Uwaga: zaleca się korzystanie w drukarkach laserowych firmy Dell wyłącznie z oryginalnych tonerów firmy Dell, ponieważ firma Dell nie może zagwarantować zgodności tonerów innych producentów ani jakości wydruku uzyskanego z ich użyciem.

7. Jeśli problem z jakością wydruku wciąż występuje, spróbuj użyć zespołu utrwalacza ze sprawnej drukarki laserowej Dell c3760 lub c3765 (jeśli jest dostępna) i wydrukuj następny raport ustawień systemowych.

8. W przypadku, gdy problem z jakością wydruku występuje także po zamontowaniu w drukarce sprawdzonego w działaniu zespołu utrwalacza lub jeśli zamienny zespół utrwalacza nie jest dostępny, użyj przycisku
Twitter, aby poinformować firmę Dell o problemie.


 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.

 

 

Powrót do góry

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN287109

Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2018 14:11


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.