Jak uruchomić i zmienić ustawienia systemu BIOS (System Setup — konfiguracja systemu)?

Jak uruchomić i zmienić ustawienia systemu BIOS (System Setup — konfiguracja systemu)?


Ten dokument zawiera instrukcje, jak uruchomić i zmienić ustawienia systemu BIOS (System Setup — konfiguracja systemu).

Uruchamianie systemu BIOS (System Setup — konfiguracja systemu)


1. Włącz lub uruchom ponownie komputer.
2. Po wyświetleniu logo DELL z monitem o naciśnięcie klawisza F2 naciśnij klawisz F2.
Znak zgłoszenia F2 oznacza, że klawiatura została zainicjalizowana. Monit może pojawić się bardzo szybko. Jeśli naciśniesz klawisz F2 przed wyświetleniem monitu, nie zostanie on rozpoznany. Jeśli nie zdążysz nacisnąć klawisza, zanim zostanie wyświetlone logo systemu operacyjnego, musisz poczekać na wyświetlenie pulpitu Microsoft Windows. Następnie należy wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

Różne metody resetowania ustawień konfiguracji systemu BIOS (System Setup — konfiguracja systemu)


• Zresetowanie ustawień systemu BIOS do ustawień domyślnych
• Rozruch z nośnika systemu Windows
• Utworzenie woluminów RAID
• Włączenie karty ISRT
• Ustawienie konfiguracji UEFI

Zresetowanie ustawień systemu BIOS do ustawień domyślnych


Jeśli komputer jest ustawiony tak, aby rozruch odbywał się z nośnika lub klucza USB, może nie uruchamiać prawidłowo systemu Windows. Zresetowanie systemu BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych może rozwiązać ten problem:
1. Uruchom program konfiguracji systemu.
2. Korzystając z klawiszy strzałek, przejdź do karty Exit (Zamykanie).
3. Wybierz opcję załadowania ustawień domyślnych i naciśnij klawisz Enter.
4. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić.
5. Wybierz opcję zapisania zmian i zamknij program.
6. Naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić.

Rozruch z nośnika systemu Windows


Podczas naprawy lub ponownej instalacji systemu operacyjnego może być konieczne przeprowadzenie rozruchu z nośnika instalacyjnego systemu Windows.
Komputer może, ale nie musi mieć napędu optycznego. W przypadku procedur wymagających użycia nośnika należy użyć zewnętrznego napędu optycznego.
 1. Włóż nośnik instalacyjny systemu Windows do napędu optycznego.
 2. Uruchom program konfiguracji systemu.
 3. Korzystając z klawiszy strzałek, przejdź do menu Boot (Rozruch) i naciśnij klawisz Enter.
 4. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję 1st Boot (Pierwszy rozruch), i naciśnij klawisz Enter.
 5. Za pomocą klawiszy + i - zmień ustawienie 1st Boot Device (Urządzenie pierwszego rozruchu) na napęd CD/DVD.
  Proces zmiany sekwencji rozruchowej w systemie BIOS zależy od rodzaju płyty systemowej i wersji systemu BIOS zainstalowanego na komputerze.
 6. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z systemu BIOS.
  Jest to język wyświetlania procesu klucza Dell Direct USB i może być taki sam jak język systemu operacyjnego. Wybierz odpowiednią opcję.
 7. Wybierz opcję zapisania zmian i zamknij program.

Jeśli opcje w krokach 4 i 5 powyżej nie są dostępne, należy uruchomić komputer z nośnika, używając jednej z poniższych opcji:

1. Podświetl opcję 1st Boot (Pierwszy rozruch) i naciśnij klawisz Enter. Wybierz pozycję CD/DVD i naciśnij klawisz Enter.
2. Więcej informacji na temat używania funkcji klucza do zmiany sekwencji rozruchu można znaleźć na ekranie pomocy systemu BIOS.

Utworzenie woluminów RAID


Jeśli komputer używa macierzy RAID (Redundant Array of Independent Disks), pamiętaj, aby utworzyć wolumin RAID po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego.
Jeśli tryb SATA jest skonfigurowany z ustawieniem AHCI, IRRT, RAID On lub trybem RAID, konieczne jest zainstalowanie sterownika IMSM/IRST po ponownej instalacji systemu operacyjnego.
 1. Uruchom program konfiguracji systemu.
 2. Korzystając z klawiszy strzałek, przejdź do menu Advanced (Zaawansowane) i naciśnij klawisz Enter.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję SATA Operation (Działanie SATA), i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz pozycję RAID i naciśnij klawisz Enter.
  Proces włączania macierzy RAID lub systemu BIOS zależy od rodzaju płyty systemowej i wersji systemu BIOS zainstalowanego na komputerze.

  a. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane), a następnie ekran OptionRom. Wybierz wyświetlacz.

  b. Wybierz menu System Configuration (Konfiguracja systemu), a następnie wybierz opcję SATA Operation (Działanie SATA). Wybierz opcję RAID lub RAID on (RAID włączony).

 5. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z systemu BIOS.
 6. Wybierz opcję zapisania zmian i zamknij program. Komputer zostanie uruchomiony ponownie i pojawi się ekran Intel Rapid Storage Technology (IRST).
  IRST to moduł kodu wbudowany w system BIOS, umożliwiający uruchomienie obsługi woluminów RAID.
 7. Naciśnij Ctrl+I, aby przejść do narzędzia konfiguracyjnego.
 8. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Create RAID Volume (Utwórz wolumin RAID).
 9. Możesz użyć domyślnych ustawień dla woluminu RAID lub zmienić nazwę, poziom RAID, dyski, rozmiar paska i pojemność w zależności od preferencji.
  Możesz ustawić poziom macierzy RAID na RAID0 (Stripe) lub RAID1 (Mirror). Jeśli masz dwa dyski twarde SATA i jeden mSATA, możesz ustawić RAID 0 na jednym z tych urządzeń.
 10. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Create Volume (Utwórz wolumin).
 11. Gdy wyświetli się okno z pytaniem, czy utworzyć nowy wolumin, naciśnij klawisz y, aby kontynuować.
 12. Wybierz opcję Exit (Wyjdź) i naciśnij klawisz Enter.
 13. Naciśnij klawisz Y, aby zamknąć. Komputer uruchomi się ponownie.
 14. Upewnij się, że IRST został zainstalowany.

Włącz kartę ISRT


Interfejs użytkownika Intel Smart Response Technology (IRST) jest dostępny w systemie Windows i służy do konfigurowania systemu oraz zarządzania woluminami pamięci podręcznej.
1. Zaloguj się do systemu Windows.
2. Na pasku zadań kliknij dwukrotnie ikonę IRST, aby uruchomić aplikację.
3. Kliknij opcję Accelerate (Przyspieszenie).
4. Kliknij opcję Enable Acceleration (Włącz przyspieszenie). Zostanie wyświetlony ekran Enable Acceleration (Włącz przyspieszenie).
5. W obszarze Select the size allocation for the cache memory (Wybierz rozmiar pamięci podręcznej dla alokacji pamięci) kliknij określony rozmiar pamięci. Na przykład 18,6 GB itd.
6. W sekcji Select the disk or volume to accelerate (Wybierz dysk lub wolumin do przyspieszenia) wybierz opcję Disk (Dysk) w porcie 0.
7. W sekcji Select the acceleration mode (Wybierz tryb przyspieszenia) wybierz opcję Enhanced mode (Tryb rozszerzony).
8. Kliknij przycisk OK.

Ustawienie konfiguracji UEFI


Jeśli tryb rozruchu w systemie BIOS jest wyłączony, niektóre sterowniki mogą nie działać poprawnie. Włączenie trybu rozruchu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) powoduje włączenie sterowników UEFI.
 1. Uruchom program konfiguracji systemu.
 2. Korzystając z klawiszy strzałek, zaznacz opcję menu Boot (Rozruch) i naciśnij klawisz Enter.
 3. Korzystając z klawiszy strzałek, zaznacz opcję Boot Mode (Tryb rozruchu) lub Boot List Option (Opcja listy rozruchu) i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz pozycję UEFI i naciśnij klawisz Enter.
  Tryb rozruchu pozwala wybrać tryb Legacy lub UEFI. Jeśli wybrano tryb Legacy, możliwy jest rozruch za pomocą urządzeń obsługujących starszą wersję systemu BIOS. Wybranie trybu UEFI powoduje włączenie UEFI. Zmiana trybów rozruchu wymaga, aby urządzenie pamięci masowej rozruchu było podzielone na partycje w celu zapewnienia kompatybilności z trybem rozruchu. Zmiana trybów rozruchu może spowodować niekompatybilność urządzenia pamięci masowej rozruchu, co może uniemożliwić rozruch. Przywracanie trybu rozruchu może pozwolić rozwiązać problem niekompatybilności urządzenia pamięci masowej rozruchu oraz umożliwić przywrócenie systemu operacyjnego.
 5. Korzystając z klawiszy strzałek, zaznacz opcję Secure Boot Control (Kontrola bezpiecznego rozruchu) lub Security Boot (Bezpieczny rozruch) i naciśnij klawisz Enter.
 6. Wybierz ustawienie Enabled (Włączony) i naciśnij klawisz Enter.
 7. Użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję 1st Boot (Pierwszy rozruch), i naciśnij klawisz Enter.
 8. Wybierz opcję UEFI: Windows Boot Manager i naciśnij klawisz Enter.
 9. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z systemu BIOS.
 10. Wybierz opcję zapisania zmian i zamknij program.

 


Identyfikator artykułu: SLN288100

Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2018 18:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.