Baza wiedzy

Dysk twardy Seagate Faraona sporadycznie wykrywania zakończyło się niepowodzeniem


Spis treści:

  1. DYSK TWARDY nie został wykryty
  2. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dysku twardego

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wykrywania problemów z niektórymi dyskami Seagate Faraona przez kilka dysków twardych Dell platformach sprzętowych.


1. DYSK TWARDY nie został wykryty

Niektóre dyski twarde Seagate Faraona mogą wystąpić sporadycznie wykrywania błędów podczas procesu POST. Następujące objawy mogą być zaobserwowane w zależności od systemu podlegającego usterce:

W niektórych przypadkach może pojawić się "Alert! Brak wykrycia dysku." i/lub diagnostyczne diody LED 1, 2 i 3 świecą się za pomocą przycisku zasilania świeci się na niebiesko

  • DYSK TWARDY może nie zostać wykryte przez system BIOS
  • DYSK TWARDY może nie zostać wykryte po powrocie z trybu uśpienia lub hibernacji
  • DYSK TWARDY może nie zostać wykryte podczas ponownego uruchamiania instalacji w WinPE
UWAGA: Ten problem jest zasadniczo niezależne od platformy - tj. przeznaczonych dla dysków twardych Seagate
Następujące Dyski Seagate może być poszkodowanych w tej sprawie:
Numer części firmy Dell (widoczne na zewnątrz) i pojemność YVMKX 250 GB
172HC 250 GB
DF0V6 320 GB
9CF26 500 GB
TFYYW 500 GB
Seagate numer katalogowy (widoczne w systemie BIOS lub Menedżerze urządzeń) ST250DM000
ST320DM002
ST500DM002

Powrót do góry


2. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dysku twardego

Problem wynika z przestarzałego oprogramowania wewnętrznego dysku twardego Seagate Faraona i toniemusi oznaczać wskaźnik awarii sprzętu. Na stałe rozwiązanie ma na celu zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego dysków twardych Seagate.

Aby rozwiązać ten problem na stałe, należy wykonać następujące czynności:

  1. Należy upewnić się, że dysk twardy jest upoważniony do korzystania z oprogramowania sprzętowego. Modelu napędu może być sprawdzona za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Bios lub w napędzie szczegóły
  2. Umieścić pusty dysk typu flash ze złączem USB (do narzędzia flash spowoduje usunięcie wszystkich danych zawartych w określonym urządzeniu klasy USB)
  3. Pobierz program narzędziowy Seagate Firmware z witryny pomocy technicznej firmy Dell(Kliknij w polu Szukaj i wyszukaj ST250DM000 by znaleźć najbardziej aktualną wersję oprogramowania układowego do pobrania).
  4. Uruchamianie komputera z napędu USB i postępuj zgodnie z instrukcjami programu
Uwaga: to narzędzie wymaga oprogramowania sprzętowego klucza USB. Narzędzie jest self-instalacja i spowoduje usunięcie z dysku USB, czyniąc go urządzeniem rozruchowym.

Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN289703

Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2017 10:57


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.