Baza wiedzy

Instalowanie systemu Windows na komputerach Alienware


 

 

Instalowanie systemu Windows na komputerach Alienware

 

 

Spis treści:

 
 1. Powody reinstalacji systemu operacyjnego
 2. Proces instalacji

W tym artykule opisano różne metody instalacji systemu Windows na komputerach Alienware


 

1. Powody reinstalacji systemu operacyjnego

Dwa główne powody reinstalacji systemu Windows na komputerze to:

 

 1. Bardzo niska wydajność komputera
 2. Konieczność wymiany dysku twardego

 

Jeśli powodem reinstalacji systemu Windows jest jego wolniejsza od oczekiwanej praca systemu Windows, zalecamy najpierw zapoznanie się z artykułem dotyczącym tego tematu. Niekiedy można rozwiązać problemy, unikając pełnej reinstalacji. Jeśli wykonanie czynności z tego artykułu nie usunęło problemu lub jeśli w komputerze został wymieniony dysk twardy, wykonaj poniższe kroki. Pozwolą one na zainstalowanie systemu Windows w fabrycznej konfiguracji.

2. Proces instalacji

 

Istnieją trzy metody reinstalacji systemu operacyjnego na komputerach Alienware:

 

 • Technologia AlienRespawn
 • Klucz Dell Direct USB
 • Dysk DVD lub pamięć typu flash USB

 

Uwaga:: Przed rozpoczęciem instalacji wykonaj kopię zapasową wszystkich potrzebnych danych. Reinstalacja systemu operacyjnego powoduje wymazanie wszystkich informacji.

 

AlienRespawn to oprogramowanie zainstalowane fabrycznie w komputerach firmy Alienware zawierające kopię zapasową całego oprogramowania zainstalowanego fabrycznie. Uruchomienie tego programu spowoduje skasowanie wszystkich danych z komputera i zainstalowanie wyłącznie programów dostępnych fabrycznie. Dlatego przed dalszą pracą należy wykonać kopie zapasową swoich danych.

 

Aby uruchomić AlienRespawn, wykonaj instrukcje przedstawione w tym artykule.

 

Pamiętaj, że sformatowanie dysku twardego komputera usunęło partycję z programem AlienRespawn. W takiej sytuacji jedynym sposobem reinstalacji systemu Windows będzie użycie klucza USB Dell Direct lub dysku DVD albo napędu USB z systemem Windows.

 

Jeśli uruchomienie programu AlienRespawn nie jest możliwe, użyj klucza USB Dell Direct. To szybki sposób na reinstalację systemu Windows, który pozwala także na ponowne wprowadzenie fabrycznego oprogramowania oraz narzędzia AlienRespawn.

 

Prawidłowy sposób użycia klucza DUSB został opisany w tym artykule.

Aby rozpocząć całą procedurę, odłącz najpierw od komputera wszystkie urządzenia zewnętrzne poza klawiaturą, myszką i monitorem. W przeciwnym razie w trakcie całej procedury mogą wystąpić błędy.

 

Po odłączeniu urządzeń wykonaj poniższe kroki. Warto także obejrzeć następujący film:

 

 

 1. Włącz komputer, podłącz pamięć USB lub włóż płytę DVD i wyłącz go.
 2. Uruchom komputer ponownie. Po wyświetleniu ekranu z logo Alienware naciśnij kilka razy przycisk F12. Pojawi się menu startowe.
 3. Z listy nośników wybierz pamięć DVD/USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o język, wybierz go, wskaż dodatkowe właściwości i naciśnij przycisk Dalej.
 5. Kliknij polecenie Instalowanie systemu Windows.
 6. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej. Jeśli ją akceptujesz, kliknij Akceptuję postanowienia licencyjne oraz przycisk Dalej.
 7. Na stronie z pytaniem Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij Niestandardowa.
 8. Na stronie z pytaniem Gdzie chcesz zainstalować system Windows:
  • Jeśli masz nowy dysk twardy, wybierz go, kliknij opcję Nowa i opcję Zastosuj.
  • Jeśli chcesz sformatować posiadany dysk, wybierz partycję z systemem, którą chcesz zmodyfikować.
  • Kliknij opcję Formatuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Po zakończeniu formatowania kliknij przycisk Dalej. Rozpocznie się instalacja systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

Po zakończeniu instalacji systemu Windows niezbędne jest zainstalowanie sterowników systemowych. Aby to zrobić, wykonaj czynności z artykułu Sterowniki do laptopa Alienware.

 

Po zakończeniu instalacji sterowników możesz już używać komputera. Pamiętaj o zainstalowaniu programu AlienRespawn i utworzeniu partycji naprawczej. Dzięki temu następną reinstalację będzie można wykonać szybciej niż za pomocą dysku DVD lub pamięci USB.

 

Wniosek o nośniki z kopią zapasową (tylko USA i Kanada)

Jeśli komputer Alienware jest objęty gwarancją, a nie masz nośnika przywracania potrzebnego do reinstalacji systemu Windows, możesz zamówić zestaw płyt z systemem operacyjnym w wersji fabrycznej oraz niezbędnymi sterownikami i narzędziami.

Kliknij tutaj, aby zamówić nośnik z systemem Windows.

Powrót do góry


Nie o to chodziło?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

  Twitter   AlienwareServices   Facebook   Alienware ArenaTreœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN289869

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2018 12:21


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.