Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych przenośnych stacji roboczych Precision

Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych przenośnych stacji roboczych Precision


 


Przenośne stacje robocze Dell Precision od dawna są wyposażane we wskaźniki diagnostyczne. Mogą one mieć formę sygnałów dźwiękowych, zmieniających się stanów i kolorów przycisku zasilania, diod LED blokady i stanu lub wykorzystywać różne kombinacje wymienionych metod. Dzięki nim użytkownik może się zorientować, na jakim etapie testu POST (Power On Self Test) system napotkał problemy.

Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów spotykanych w poszczególnych modelach i objaśnia ich znaczenie. Wraz z upływem czasu i wprowadzaniem kolejnych modeli kody ulegały zmianom. Informacje uzyskane dzięki wskaźnikom należy traktować jako początek poszukiwania procedur pozwalających rozwiązać występujące problemy. Wskaźniki umożliwiają wyszukanie odpowiedniej instrukcji rozwiązywania problemów. Można także skontaktować się z pomocą techniczną, która również potrzebuje informacji przekazywanych przez te wskaźniki.


Spis treści:

 1. Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (przed rokiem 2007)
 2. Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2008-2010)
 3. Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2011-2015)
 4. Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2016 i nowsze)
 5. Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych

 

Uwaga: przy zapoznawaniu się z poniższymi tabelami należy pamiętać, że diody LED informują tylko o postępach przeprowadzania testu POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował zatrzymanie testu POST.


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (przed rokiem 2007)

 

Komputery Dell Precision od dawna są wyposażane we wskaźniki diagnostyczne. Mogą one wydawać sygnały dźwiękowe lub korzystać z diod LED i informują, na jakim etapie testu POST (Power On Self Test) system napotyka problem.

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Rys. 1.1 Precision M4300)

Modele te są wyposażone w blok diod LED stanu klawiatury z przodu obudowy. Mogą one świecić stałym zielonym światłem, migać na zielono lub być wyłączone. Poniżej znajduje się tabela z objaśnieniami tych diod.

Diody LED klawiatury

(Rys. 1.2 Diody LED Caps Lock)

Ikona Opis
Kontrolka Caps Lock — włącza się po włączeniu klawisza Caps Lock
Kontrolka Scroll Lock — włącza się po włączeniu klawisza Scroll Lock
Kontrolka Number Lock — włącza się po włączeniu klawisza Number Lock
Kod pamięci Flash Wzór świecenia Opis Dalsze kroki
Kod procesora Błyska-świeci-świeci Mikrokontroler przekazuje kontrolę nad systemem procesorowi. Ten kod pozostaje aktywny w przypadku niewykrycia procesora.
 • Sprawdź i popraw osadzenie procesora.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Kod pamięci Świeci-błyska-świeci Wystąpił błąd dotyczący pamięci.
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Płyta systemowa Błyska-błyska-błyska Jeden z podzespołów płyty głównej jest niesprawny.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Dioda LED karty graficznej Błyska-błyska-świeci Karta graficzna uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Dioda LED klawiatury Błyska-błyska-wyłączona Klawiatura uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • Wyjmij, a następnie włóż ponownie wtyczkę klawiatury
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Dioda LED USB Błyska-wyłączona-błyska Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd.
 • Odłącz wszystkie urządzenia USB
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Brak pamięci Świeci-błyska-błyska Brak zainstalowanych modułów pamięci SODIMM.
 • Zainstaluj moduł(y) pamięci
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Dioda LED ekranu LCD Błyska-świeci-błyska Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd.
 • Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Dioda LED modemu Wyłączona-błyska-błyska Modem uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • Popraw osadzenie modemu
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,

Diody LED stanu
(Rys.1.3 Diody LED stanu na zawiasie)

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

 • Ciągłe światło zielone — trwa ładowanie baterii.
 • Migające światło zielone — bateria jest prawie całkowicie naładowana.

Jeśli komputer jest zasilany z baterii, lampka funkcjonuje następująco:

 • Wyłączona — bateria jest odpowiednio naładowana lub komputer jest wyłączony.
 • Miga na pomarańczowo – niski poziom baterii.
 • Ciągłe światło pomarańczowe – krytycznie niski poziom baterii.


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2008-2010)

 

Ta seria była wyposażona w kombinację diod LED stanu klawiatury oraz diod LED stanu systemu na obudowie.

Obudowa M6400/M6500

(Rys. 2.1 Precision M6400)

Modele te są wyposażone w blok diod LED stanu klawiatury z przodu obudowy. Mogą one świecić stałym zielonym światłem, migać na zielono lub być wyłączone. Poniżej znajduje się tabela z objaśnieniami tych diod.

Diody LED klawiatury

(Rys. 2.2 Diody LED Caps Lock)

Ikona Opis
Kontrolka Caps Lock — włącza się po włączeniu klawisza Caps Lock
Kontrolka Scroll Lock — włącza się po włączeniu klawisza Scroll Lock
Kontrolka Number Lock — włącza się po włączeniu klawisza Number Lock
Wzór świecenia
(1 2 3)
Kontrolka LED
Stan
Opis Dalsze kroki
ŚWIECI-BŁYSKA-BŁYSKA Nie zainstalowano modułów pamięci SODIMM
 • Zainstaluj obsługiwane moduły pamięci
 • Jeśli pamięć jest zainstalowana, popraw osadzenie modułu lub modułów pamięci w każdym gnieździe
 • Zainstaluj sprawne moduły pamięci z innego komputera albo wymień je na nowe
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
BŁYSKA-ŚWIECI-ŚWIECI Błąd płyty systemowej
 • Sprawdź i popraw osadzenie procesora.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
BŁYSKA-ŚWIECI-BŁYSKA Błąd panelu LCD
 • Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
WYŁĄCZONA-BŁYSKA-WYŁĄCZONA Błąd zgodności pamięci
 • Zainstaluj zgodne moduły pamięci
 • Jeśli są zainstalowane dwa moduły, wymontuj jedną z nich i ponów próbę. Zainstaluj drugi moduł w tym samym gnieździe i ponów próbę. Następnie powtórz test dla nieużywanych gniazd z oboma modułami
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
ŚWIECI-BŁYSKA-ŚWIECI Moduły pamięci zostały wykryte, ale zgłaszają błąd
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Jeśli są zainstalowane dwa moduły, wymontuj jedną z nich i ponów próbę. Zainstaluj drugi moduł w tym samym gnieździe i ponów próbę. Następnie powtórz test dla nieużywanych gniazd z oboma modułami
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
WYŁĄCZONA-BŁYSKA-BŁYSKA Błąd modemu
 • Popraw osadzenie modemu
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
BŁYSKA-BŁYSKA-BŁYSKA Błąd płyty systemowej
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
BŁYSKA-BŁYSKA-WYŁĄCZONA Błąd opcjonalnej pamięci ROM
 • Popraw osadzenie urządzenia
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
WYŁĄCZONA-ŚWIECI-WYŁĄCZONA Błąd urządzenia pamięci masowej
 • Popraw osadzenie dysku twardego i napędu dysków optycznych
 • Sprawdź, czy komputer uruchomi się poprawnie po zainstalowaniu tylko dysku twardego albo tylko napędu dysków optycznych
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
BŁYSKA-BŁYSKA-ŚWIECI Błąd karty graficznej
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

 • Na przemian błyskające światło bursztynowe i światło niebieskie — do komputera przenośnego podłączono niezatwierdzony lub nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego, którego producentem nie jest firma Dell.
 • Naprzemiennie przerywane pomarańczowe światło i ciągłe niebieskie światło: przejściowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu.
 • Przerywane pomarańczowe światło: krytyczna awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu.
 • Nie świeci: akumulator w trybie pełnego ładowania przy podłączonym zasilaczu.
 • Ciągłe niebieskie światło: akumulator w trybie ładowania przy podłączonym zasilaczu.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy nacisnąć i zwolnić przycisk stanu umieszczony na mierniku naładowania baterii, aby włączyć lampki poziomu naładowania. Każda lampka oznacza około 20% pełnego naładowania baterii. Na przykład cztery zapalone lampki wskazują, że akumulator jest naładowany w 80%. Jeśli nie świeci żadna lampka, akumulator jest rozładowany.

Aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora za pomocą miernika naładowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk stanu na mierniku naładowania akumulatora przez przynajmniej 3 sekundy. Jeśli nie zapali się żadna lampka, oznacza to, że akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna pojemność wynosi przynajmniej 80% oryginalnej pojemności. Każda lampka oznacza narastający wzrost zużycia. Zapalenie się pięciu lampek oznacza, że maksymalna pojemność spadła poniżej 60% oryginalnej pojemności, a akumulator należy wymienić.


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2011-2015)

 

W tej serii zmieniono układ diagnostycznych diod LED i stosowane są w niej tylko diody diagnostyczne LED stanu systemu. Diagnostyczne diody LED to lampka aktywności dysku twardego, kontrolka baterii i kontrolka sieci Wi-Fi.

Obudowa M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800

(Rys. 3.1 Precision M4300)

Diody LED stanu systemu

(Rys. 3.2 Diody LED stanu)

Ikona Opis
Lampka aktywności dysku twardego — świeci na biało, gdy notebook odczytuje lub zapisuje dane
Lampka wskaźnika baterii — świeci światłem ciągłym lub miga, sygnalizując stan naładowania baterii
Lampka sieci WiFi — świeci, kiedy jest włączona komunikacja bezprzewodowa

Jeśli notebook jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka zasilania/baterii funkcjonuje następująco:

Zachowanie diody LED Opis
Stałe białe światło Bateria ładowana przy użyciu zasilacza sieciowego
Pulsujące białe światło (powolny wzrost/spadek jasności) System w trybie gotowości, bateria ładowana przy użyciu zasilacza sieciowego
Wyłączone System włączony, bateria ładowana przy użyciu zasilacza sieciowego (zasilanie >90%)
Dioda diagnostyczna LED Opis Dalsze kroki
Dioda LED dysku twardego/pamięci masowej
Dioda LED baterii
Dioda LED sieci bezprzewodowej
Miganie Światło ciągłe Światło ciągłe Mikrokontroler przekazuje kontrolę nad systemem procesorowi. Ten kod pozostaje aktywny w przypadku niewykrycia procesora
 • Sprawdź i popraw osadzenie procesora.
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Światło ciągłe Miganie Światło ciągłe Wystąpił błąd dotyczący pamięci
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • Sprawdź pamięć w innym gnieździe
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miganie Miganie Miganie Jeden z podzespołów płyty głównej jest niesprawny
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miganie Miganie Światło ciągłe Karta graficzna uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miganie Miganie Wyłączone Klawiatura uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST
 • Wyjmij, a następnie włóż ponownie wtyczkę klawiatury
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miganie Wyłączone Miganie Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd
 • Odłącz wszystkie urządzenia USB
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Światło ciągłe Miganie Miganie Nie wykryto/zainstalowano żadnych modułów pamięci SODIMM
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • Sprawdź pamięć w innym gnieździe
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miganie Światło ciągłe Miganie Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd
 • Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Wyłączone Miganie Miganie Modem uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST
 • Popraw osadzenie modemu
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Zachowanie diody LED Opis
Na przemian błyskające światło bursztynowe i światło niebieskie. Do komputera przenośnego podłączono nieuwierzytelniony lub nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego producenta innego niż firma Dell
Na przemian błyskające światło bursztynowe i ciągłe światło niebieskie. Tymczasowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Stale błyskające światło bursztynowe Całkowita awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Lampka wyłączona Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego.
Niebieskie światło włączone Bateria jest w trakcie ładowania przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego.


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED komputerów Precision (2016 i nowsze)

 

W tej serii notebooków diagnostyczne diody LED zmieniły się i zastosowano w nich dwie różne metody, w zależności od modelu:

 • Jedna metoda stosuje tylko diodę LED zasilania jako wskaźnik. Diagnostyczna dioda LED funkcjonuje jako stan diody LED zasilania i liczba mignięć.
 • Druga metoda stosuje tylko diodę LED baterii jako wskaźnik. Diagnostyczna dioda LED funkcjonuje jako stan diody LED baterii i liczba mignięć.

Diagnostyka diody LED zasilania

(Rys. 4.1 Precision M5510)

Stan diody LED zasilania Opis
Wyłączone
 • Tryb hibernacji lub uśpienia na dysku (S4)
 • Zasilanie jest wyłączone (S5)
Ciągłe świecenie na żółto Błąd uruchamiania — jest to stan błędu systemu, w tym także zasilania. Prawidłowo działa tylko sekcja +5 VSB w zasilaczu.
Miganie na żółto Błąd uruchamiania — komputer otrzymuje zasilanie elektryczne, a zasilanie zapewniane przez zasilacz jest normalne. Urządzenie może być uszkodzone lub niepoprawnie zainstalowane. Informacje o możliwych awariach i sugestie dotyczące diagnostyki dla poszczególnych wzorów migania pomarańczowego wskaźnika znajdują się w tabeli poniżej.
Dioda LED świeci stałym białym światłem System znajduje się w stanie S0 (normalny stan zasilania działającego komputera). System BIOS przełącza diodę LED do tego stanu, kiedy rozpoczyna pobierać kody operacyjne.
Miganie na biało System znajduje się w stanie niskiego napięcia zasilania (S1 lub S3). Nie można określić rodzaju awarii.
 
Uwaga: diody LED zasilania służą jedynie jako wskaźnik postępu w procesie POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował zatrzymanie testu POST.
Uwaga: wzór błyśnięć pomarańczowej diody LED: dioda LED przycisku zasilania wyświetla kody LED odpowiadające danemu warunkowi błędu. Powtarzający się wzór ma długą pauzę w środku.

Przykład: W przypadku niewykrycia pamięci dioda LED zachowa się następująco:, dwa mignięcia, pauza, dwa mignięcia, pauza itd. To zachowanie będzie powtarzane aż do wyłączenia komputera.
 
Zachowanie diody LED Opis problemu Kolejne kroki
1 Płyta systemowa: awaria pamięci ROM systemu BIOS
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
2 Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
 • Potwierdzenie instalacji pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów
3 Płyta systemowa, Błąd zestawu układów scalonych, Błąd zegara, Błąd bramy A20, Błąd układu Super I/O, Błąd kontrolera klawiatury
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
4 Błąd pamięci / pamięci RAM
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
5 Błąd baterii CMOS
 • Wykonaj działania rozwiązywania problemów z baterią CMOS
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
6 Błąd karty graficznej/mikroukładu
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
7 Usterka procesora
 • Uruchamianie narzędzia do diagnostyki procesorów firmy Intel
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem

Diagnostyka diody LED baterii

(Rys. 4.2 Precision M7710)

Stan diody LED zasilania Opis
Wyłączone
 • Tryb hibernacji lub uśpienia na dysku (S4)
 • Zasilanie jest wyłączone (S5)
Dioda LED świeci stałym białym światłem System znajduje się w stanie S0 (normalny stan zasilania działającego komputera). System BIOS przełącza diodę LED do tego stanu, kiedy rozpoczyna pobierać kody operacyjne.
Miganie na biało System znajduje się w stanie niskiego napięcia zasilania (S1 lub S3). Nie można określić rodzaju awarii.
 
Uwaga: diody LED zasilania służą jedynie jako wskaźnik postępu w procesie POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował zatrzymanie testu POST.
Uwaga: wzory błyśnięć składają się z 2 zestawów numerów. Są one reprezentowane przez pierwszą grupę (błyśnięcia pomarańczowe), drugą grupę (błyśnięcia białe).
 • Pierwsza grupa: dioda LED baterii błyska na pomarańczowo maksymalnie 9 razy, gaśnie na 1,5 sekundy, a następnie uruchamiana jest druga grupa.
 • Druga grupa: dioda LED baterii błyska na biało maksymalnie 9 razy, gaśnie na 3 sekundy, a następnie ponownie uruchamiana jest pierwsza grupa.

Przykład: w przypadku niewykrycia pamięci (2, 3), dioda LED baterii zachowa się następująco: dwa mignięcia na pomarańczowo, pauza, trzy mignięcia na biało, pauza itd. To zachowanie będzie powtarzane aż do wyłączenia komputera.
 
Zachowanie diody LED Opis problemu Kolejne kroki
Światło pomarańczowe biały
2 1 Usterka procesora
 • Uruchamianie narzędzia do diagnostyki procesorów firmy Intel
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy
2 2 Płyta systemowa: awaria pamięci ROM systemu BIOS
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
2 3 Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
 • Potwierdzenie instalacji pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów
2 4 Błąd pamięci / pamięci RAM
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 5 Zainstalowano nieprawidłową pamięć
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 6 Płyta systemowa: błąd chipsetu
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
2 7 Płyta systemowa: ekran LCD
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 1 Błąd baterii CMOS
 • Wykonaj działania rozwiązywania problemów z baterią CMOS
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
3 2 Błąd PCI lub karty graficznej/mikroukładu
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 3 Odzyskiwanie systemu BIOS 1
 • Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 4 Odzyskiwanie systemu BIOS 2
 • Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
       

Oznacza to kody diod LED zarządzania zasilaniem baterii

Zachowanie diody LED Stan baterii
Lampka miga na pomarańczowo i biało (powtarzane) Do notebooka podłączono nieuwierzytelniony lub nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego producenta innego niż firma Dell
Lampka miga na pomarańczowo i świeci na biało (powtarzane) Tymczasowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Ciągle miga na pomarańczowo Całkowita awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Dioda LED świeci stałym białym światłem Bateria jest w trakcie ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego
Lampka wyłączona Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego.
Lampka wyłączona Bateria w pełni naładowana bez podłączonego zasilacza sieciowego
Ciągłe świecenie na żółto Poziom naładowania baterii jest krytycznie niski (ok. 30 minut lub mniej pozostałego czasu pracy baterii), bez zasilacza sieciowego


Powrót do góry


 

Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych

 


Powrót do góry


Uwaga:
Jeśli widzisz rozpoznawalny kod, postępuj zgodnie z instrukcjami. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym punktem obsługi. Upewnij się, że posiadasz informację o kodzie do przekazania. Technik będzie jej potrzebował, aby Ci pomóc.

Gdy nie rozpoznajesz kodu i nie znajduje się on na liście powyżej, skontaktuj się jak najszybciej z lokalną pomocą techniczną.
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.
  Skontaktuj się z nami  


Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN295101

Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 10:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.