Jakie są wymagania systemowe programu Odtwarzanie polecenia i rządź Generałów na komputerach Dell Inspiron 2650? -Artykuł KB-119326

Jakie są wymagania systemowe programu Odtwarzanie polecenia i rządź Generałów na komputerach Dell Inspiron 2650? -Artykuł KB-119326
Wyświetl polecenia i rządź Generałów wymagania systemowe

W przypadku posiadania Dell Inspiron 2650 z 8MB wideo pamięci, możesz nie znajduje się w aktywnych uczestników w grze.

Wymagania związane z polecenia i rządź Generałów gry include a 32MB lub wyższej pamięci wideo.

UWAGAUWAGA:Firma Dell nie niezależnie wykwalifikowany ani sprawdzone tę aplikacjęi ani wyraża swą aprobatę ani zakłada jakiejkolwiek odpowiedzialności za w połączeniu z jego zastosowaniem. Dell zawiera łącza do niego wyłącznie dla wygody użytkownika dla swoich klientów.

Będziesz musiał graj na komputerze, który spełnia minimalne wymagania.

Można przeglądać polecenie i rządź Generałów wymagania systemowe na EA gry witryny.Odwiedź Forum użytkowników firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji

Odwiedź fora użytkowników firmy Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell zapewniają miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN32169

Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.