Baza wiedzy

How Do I Activate the Microphone when Plugged into a Dell C/Dock or C/Dock II Docking Station?
Verify that the latest audio drivers are installed. If they are not, download and install them.

Verify that the latest audio drivers are installed. If they are not, download and install them.

To help you install your operating system, drivers, and related software for your Dell system, view or print step-by-step instructions from the Dell Software Reinstall Guide at: https://dell.com/support.

To enable the docking microphone, perform the following steps:

  1. Click the Start button, point to Programs, point to Accessories, point to Entertainment, and then click the Volume Control.
    The Volume Control window appears.
  2. Click Options and the click Properties.
  3. Under the Adjust volume for section, click to select Recording.
  4. Under the Show the following volume controls: section, verify that the check box for any listing of mic or microphone is checked and click OK.

    NOTE: The docking microphone may be listed as Microphone 2 or Docked Mic.


Odwiedź forum użytkowników Dell, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź fora użytkowników Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell to świetne miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell, w którym mogą dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN32467

Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2015 15:02


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.