Baza wiedzy

How do I Change My Display from Landscape to Portrait Mode on My Dell™ Axim™ X30? - KB Article - 179361


Change the Screen Setting on the Axim X30


 1. Tap Start.

 2. Tap Settings.
  The Settings window appears.

 3. Tap the System tab.

 4. Tap Screen.
  The Screen window appears.

 5. Tap Portrait to select it.

 6. Tap OK.
  The screen adjusts to portrait mode.

 7. Tap the x in the top right corner.

Your screen is now in portrait mode.

NOTE NOTE: You can use the same steps above to change from portrait to landscape.Dodatkowe informacje na temat komputerów Dell™ Axim™

Opcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników komputerów firmy Dell — fora użytkowników komputerów Dell Axim

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN48973

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.