Baza wiedzy

Where Can I Locate the Dell Axim X30 Handheld User´s Guide Online?
Review Location for Axim X30 Handheld Users Guide Online

To access the Dell™ Axim™ X30 handheld User's Guide online, visit the following website:

Axim X30 User's GuideOpcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników komputerów firmy Dell — fora użytkowników komputerów Dell Axim
Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN66871

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2015 14:30


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.