Jak rozwiązać różne erros procesora po procesora i / lub płyty głównej otrzymuje na 600m Dell Inspiron ?

Jak rozwiązać różne erros procesora po procesora i / lub płyty głównej otrzymuje na 600m Dell Inspiron ?
Procesor microcode Komunikaty o błędach

Po wymianie procesora i / lub płyty głównej na 600m Inspiron , może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach podczas Power On Self Test (POST) :

 • Unsupported CPU detected
 • An Unsupported Processor Was Found In System
 • Processor Microcode Error

Oprócz powyższych komunikatów o błędach , komputer może się nie zakończyć wyjście wideo POST lub wyświetlacza .

NOTE:
Wersja BIOS-u , która będzie rozwiązać ten problem jest A16 lub nowszej .


Pobieranie i instalowanie najnowszego systemu BIOS

 1. Przejdź na stronę Sterowniki i pliki do pobrania.

 2. Kliknij łącze Wprowadź numer seryjny , aby znaleźć uaktualnienie systemu BIOS na podstawie numeru seryjnego.

  Uwaga:
  Jeśli numer seryjny jest niedostępny, kliknij łącze Wybierz model, a następnie wybierz odpowiedni Typ produktu i Model produktu.
 3. Kliknij przycisk Wyślij.

 4. Wybierz z pól rozwijanych żądany System operacyjny, Wersję językową sterownika oraz Priorytet (Rysunek 1). Pole Kategoria powinno zostać ustawione na BIOS.

  System operacyjny
  Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Wersja językowa sterownika:
  angielski
  Kategoria:
  BIOS
  Priorytet:
  Wszystko
  Rysunek 1: Pola rozwijane na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania
 5. Wybierz żądaną aktualizację systemu BIOS w kolumnie zatytułowanej Nazwa pliku, aby wyświetliła się strona pobierania.

  Uwaga:
  Informacje na temat tego jakie sterowniki należy pobrać znaleźć można dzięki internetowemu narzędziu z informacjami o systemie lub na fakturze.
 6. Sprawdź informacje zamieszczone na stronie.

 7. Kliknij łącze Pobierz teraz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem, a zapisaniem pliku.

  Uwaga:
  Jeśli zostanie wyświetlone okno programu Dell Driver Download Manager, kliknij przycisk Install (Instaluj).
 8. Wybierz przycisk Zapisz.

 9. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym zapisany ma zostać pobierany plik i kliknij przycisk Zapisz.

 10. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Open Folder (Otwórz folder) w programie Dell Driver Download Manager.

 11. Kliknij dwukrotnie plik i wykonaj instrukcje podane w opisie Installation Instructions (Instrukcje dotyczące instalacji).

  Więcej informacji na temat wyszukiwania instrukcji instalacji znajduje się w artykule 353782 bazy wiedzy firmy Dell: Where To Find Driver Download And Installation Instructions (Gdzie znaleźć sterowniki oraz instrukcje instalacji do pobrania).
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67039

Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 06:39


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.