Baza wiedzy

Dlaczego pojawia się komunikat o błędzie o moim adaptera Kiedy we Dock My Inspiron 500m/600m lub Latitude D500 serii System serii/D600? -Wskazówka Techniczna-117914
D-Port dokującego karty wymaga 90 Wat.

Inspiron 500M/600M Na komputerach serii Latitude D500 serii/D600 komputery przenośne są dostarczane z zasilacz 65 W. D-Port stacji dokującej jest dostarczany z 90 Wat zasilacz. Zasilacz o mocy 90 musi być użyte na D-Port stacji dokującej. Komunikat o błędzie zostaną wygenerowane tylko jeśli zasilacz 65 W dostarczonej z systemem jest podłączony do stacji dokującej.Dodatkowe informacje

Opcje pomocy technicznej

Aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów, kliknij jedną z poniższych opcji pomocy technicznej.


Forum użytkowników Dell

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
 
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell.
 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67050

Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.