Jak wymieniać typowe części w komputerze stacjonarnym lub notebooku Dell

Jak wymieniać typowe części w komputerze stacjonarnym lub notebooku Dell


Niniejszy artykuł zawiera instrukcje wymiany typowych części w komputerach stacjonarnych i notebookach Dell.
 

Kliknij poniżej typ komputera, który najlepiej opisuje Twój komputer:

Kliknij tutaj, aby wyświetlić filmy na temat wymiany podzespołów w pełnowymiarowym komputerze stacjonarnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić filmy na temat demontażu części z komputerów SFF i USFF
Komputer stacjonarny typu pełnowymiarowego i mini-tower Komputery stacjonarne typu Small i Ultra Small Form Factor Notebook 14-, 15- lub 17-calowy

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: HOW10220

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 19:19


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.