Zasady dokonywania Dell™ Precision Mobile Workstation M4600/M6600

Zasady dokonywania Dell™ Precision Mobile Workstation M4600/M6600


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na pamięć reguł dla Dell Precision™ Mobile Workstation M4600 i M6600 systemy.

Spis Treści:

  1. Wprowadzenie
  2. Informacje uzupełniające
  3. Instrukcje dla pamięci proces aktualizacji
  4. Podsumowanie1.


  Wprowadzenie  


Ten artykuł zawiera użyteczne informacje i linki do aktualizacji dla systemu Dell Precision™ Mobile Workstation M4600 i M6600 systemy.


 2.


  Informacje uzupełniające  


Zalecenia dotyczące instalacji dla banku pamięci M4600/M6600 systemy oparte są na szybkość pamięci i procesora zainstalowany zainstalowany na płycie głównej. Przed zmianą lub modernizacja przydzielonej pamięci M4600/M6600 system, skorzystaj z danych wymienione poniżej, aby upewnić się, że system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.3.


  Instrukcje dla pamięci procesu aktualizacji. 


Jeśli system jest dostarczany z dwurdzeniowego procesora:
  1. i5-2520M
  2. i5-2540M
  3. i7-2640M
Jest to ograniczenie pamięci 16GB, 2 gniazda modułów 8GB (na dole gniazda pamięci tylko).
 
Dozwolone konfiguracje pamięci:

Łączna ilość pamięci Liczba modułów Częstotliwość i szybkość
2GB 1 DIMM pamięci DDR3-1333MHz  
4GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
8GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
16GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
4GB 2 DIMM DDR3-1600MHz
8GB 2 DIMM DDR3-1600MHz

Jeśli system jest dostarczany z Czterordzeniowym procesorem procesor:
  1. i7-2760QM
  2. i7-2860QM
  3. i7-2960XM
Jest to ograniczenie pamięci 32 GB, 4 gniazda, 8GB (pod klawiaturą gniazda pamięci i dolnej części gniazda pamięci) (2 konfiguracje DIMM należy używać tylko dolnej części gniazda pamięci).

 Dozwolone konfiguracje pamięci:
Łączna ilość pamięci Liczba modułów Częstotliwość i szybkość
2GB 1 DIMM pamięci DDR3-1333MHz  
4GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
8GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
8GB 4 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
16GB 2 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
16GB 4 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
32GB 4 DIMM pamięci DDR3-1333MHz
4GB 2 DIMM DDR3-1600MHz
8GB 4 DIMM DDR3-1600MHz
16GB 4 DIMM DDR3-1600MHz
 4.


  Podsumowanie


Ilość pamięci dla Mobilnej Stacji Roboczej Dell Precision M4600/M6600 systemach jest ograniczone przez procesora zainstalowanego w systemie. Tylko w jego dolnej 2 pamięci są zasilane, gdy i5 lub i7 procesory dwurdzeniowe są zainstalowane.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN104599

Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2015 09:28


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.