Przywracanie do ustawień fabrycznych lub ponowne instalowanie systemu Microsoft Windows w komputerze Dell

Przywracanie do ustawień fabrycznych lub ponowne instalowanie systemu Microsoft Windows w komputerze Dell


Spis treści:

  1. Przywracanie systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych
  2. Inne opcje odzyskiwania lub ponownej instalacji
  3. Informacje dotyczące starszych wersji systemu operacyjnego

Przywracanie systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych

Aby naprawić lub przywrócić system operacyjny do pierwotnego obrazu fabrycznego, odwiedź stronę internetową Nośniki firmy Dell do tworzenia kopii zapasowych, aby utworzyć i korzystać z dysków naprawczych bezpośrednio z komputera Dell lub dowiedzieć się, jak pobrać obraz fabryczny firmy Dell dla danego produktu.

Przywracanie systemu operacyjnego


Inne opcje odzyskiwania lub ponownej instalacji

Windows 10

Listę sposobów przywracania lub ponownej instalacji systemu Windows 10 można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Dell „Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze Dell”.


Windows 8.1

Informacje na temat ręcznej ponownej instalacji systemu Windows 8,1 można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Dell, „Instrukcja uaktualniania i instalacji systemu Windows 8.1”.

Aby skorzystać z funkcji przywracania systemu w systemie Windows 8.1, zapoznaj się z artykułem pomocy technicznej firmy Dell, „Jak uruchomić w komputerze firmy Dell z systemem Windows 8.1 funkcję przywracania systemu”.


Windows 7

Aby dowiedzieć się, jak i kiedy użyć punktu przywracania systemu, przywrócić ustawienia fabryczne lub ręcznie zainstalować system Windows 7 na komputerze Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell Korzystanie z punktu przywracania, przywracanie ustawień fabrycznych lub ręczne instalowanie systemu Windows 7 na komputerze Dell.


Informacje dotyczące starszych wersji systemu operacyjnego

Windows Vista

Ręczna instalacja i przywracanie systemu Windows XP nie są już obsługiwane.

Film (jęz. ang.) – Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą oprogramowania Dell Backup and Recovery 1.5

Ręczna instalacja i przywracanie systemu Windows XP nie są już obsługiwane.Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130027

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2018 12:46


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.