My Computer Doesn´t Start After Changing the Active Partition Using the Disk Management Tool in Microsoft® Windows® XP. - KB Article - 123824

My Computer Doesn´t Start After Changing the Active Partition Using the Disk Management Tool in Microsoft® Windows® XP. - KB Article - 123824


How to Create an MS-DOS® Boot Diskette


 1. Click on the file name below to download a boot disk creation program:

  Diagft32.exe

  The File Download window will appear.

 2. Choose to Save this program to disk if it is not already selected and click on the OK button to continue.
  The Save As window appears.

 3. Choose a location for the file and click Save.

NOTE NOTE: Common locations for internet downloads will be: My Documents, Downloads, or the Desktop.

 1. When the file download is complete, find the file in its new location and double click the file to begin creating a boot disk.

 1. A gray ZIG-ZAG Hard Disk Recovery window will open. Click on the Setup button.

 2. A black window will appear, advising you that you will need a blank, formatted diskette. Press the <Enter> key on your keyboard.

 3. Place a diskette into drive A: and press the <Enter> key again.

 4. You will be advised that the disk in Drive A is about to be overwritten. To continue, press the <Y> key on your keyboard, followed by the <Enter> key once more.

 5. When the new boot disk is complete, you will be asked to press the <Enter> key for the last time. This will exit out of the command prompt window as well as the ZIG-ZAG Hard Disk Recovery program.Manually Change the Active Partition


 1. Insert a boot disk into the floppy disk drive.

 2. Start the computer.
  The computer boots to a command prompt.

 3. At the C:\> prompt, type the following text:
  fdisk

 4. Press the <Enter> key.
  You are prompted to Enable large disk support.

 5. Click the Yes button.

 6. Click Set active partition.

 7. Type the number of the partition that you want to make active.

 8. Press the <Enter> key.

 9. Press the <Esc> key.

 10. Remove the boot disk, and restart your computer.Use the Recovery Console

Refer to the Dell Knowledge Base article below to boot to the recovery console.

"How Do I Boot to the Microsoft® Windows® XP Recovery Console?" Article ID: 150526.

 1. Type the following text at the C:\> prompt:
  cd ..

 2. Press <Enter>

 3. Type the letter of your CD-ROM drive at the C:\> prompt.

 4. Press <Enter>

 5. Type the following text at the prompt:
  cd i386

 6. Type the following text at the x:\i386\> prompt, where x is the letter of your CD-ROM drive:
  Copy ntldr c:

 7. Press <Enter>

 8. Type Exit and press <Enter> to exit the recovery console.

 9. Reboot your system.Odwiedź forum użytkowników Dell, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź fora użytkowników Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell to świetne miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell, w którym mogą dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130370

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.