Dostęp do zablokowanego Wave Trusted Drive ze względu na uszkodzenie systemu operacyjnego

Dostęp do zablokowanego Wave Trusted Drive ze względu na uszkodzenie systemu operacyjnego


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "Dostęp do zablokowanego Wave Trusted Drive ze względu na brak dostępności OS korupcji".


Spis Treści:
  1. Problem
  2. Rozdzielczość


1.


  Problem  Możemy nie mieć dostępu do naszych zaszyfrowane Wave Trusted Drive ze względu na uszkodzenie systemu operacyjnego. Do dysku może się zablokować a Windows może być niedostępny. Możemy także potrzebować to pobieranie danych w środowisku odzyskiwania lub spróbuj inne opcje odzyskiwania danych. 

2.


  Rozdzielczość Poniższe czynności wymaga korzystanie z O/S dysk naprawczy aby uzyskać dostęp do dysków pozostają w przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego Windows, należy przeprowadzić naprawę lub ponownego zainstalowania. Z tego powodu adres problem zawieszania problem. 

1. Podać Zasilanie na urządzenie. Podczas uruchamiania maszyny, Trusted Drive zostanie wyświetlony monit o prezentować swoje poświadczenia uwierzytelniania.
2. Podaj swoje poświadczenia do uwierzytelniania do zablokowania napędu.
3. Po pomyślnym uwierzytelnieniu zatrzymanie procesu uruchamiania, naciskając klawisz F8 kilka razy i urządzenia zostanie wstrzymany proces uruchamiania. ( NIE uruchamiaj Ponownie W TYM momencie)
4. W tym momencie napęd jest odblokowany.
5. Umieść dysk CD z pakietem CD lub naprawy systemu operacyjnego WIN-PE CD w tacę płyt CD i naciśnij CTRL+ALT+DEL aby ponownie uruchomić urządzenie.
6. Win PE lub OS CD będzie teraz mieć dostęp do self-szyfrowanie dysku twardego.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137425

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.