Systemy Alienware: Ogólne rozwiązywanie problemów dotyczących obrazu

Systemy Alienware: Ogólne rozwiązywanie problemów dotyczących obrazu


 

Systemy Alienware: Ogólne rozwiązywanie problemów dotyczących obrazu

 


Spis treści:

 1. Systemy
 2. Zbyt mały lub zbyt duży rozmiar ekranu, ikon lub czcionki
 3. Pusty ekran lub brak obrazu
 4. Problemy z rozmytym, zamazanym obrazem lub kolorami
 5. Problemy z jasnością, kontrastem lub geometrią obrazu
 6. Poziome lub pionowe linie
 7. Jasne lub martwe piksele
 8. Konfiguracja dwóch monitorów
 


Systemy

Komputery stacjonarne Alienware:

 1. Usuń wszelkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
 2. Upewnij się, że monitor jest podłączony do odpowiedniego złącza wideo i głównej karty graficznej
  • Złącza głównej karty graficznej komputerów Area-51 i Aurora (ALX, R1, R2, R3) to górne złącza procesora graficznego (GPU) z tyłu obudowy, a w przypadku komputera Aurora R4 są to dolne złącza procesora graficznego z tyłu obudowy.
  • W komputerze X51 główną kartą graficzną jest dedykowany układ GPU.
 3. Podłącz monitor do innego złącza karty graficznej, aby upewnić się, że złącze nie jest uszkodzone. Uwaga: w przypadku korzystania z adaptera należy użyć innego kabla lub adaptera.
 4. Sprawdź, czy diody LED informujące o włączeniu przycisków NumLock i Caps Lock działają poprawnie, gdy komputer jest włączony.
 5. Przetestuj inny monitor, podłączając go do wszystkich możliwych złączy procesora graficznego.
 6. Wymontuj i ponownie zamontuj kartę wideo.
 7. Jeśli stosowane są podwójne karty graficzne, sprawdź je pojedynczo, używając każdego ze złączy PCIE.
 8. Sprawdź, czy jest używane właściwe złącze zasilania karty graficznej.

Notebooki Alienware:

 • Jeśli ekran LCD LUB MONITOR nie wyświetla obrazu, skorzystaj z narzędzia BIST.
 • Jeśli ekran LCD LUB MONITOR nie wyświetla obrazu, podłącz monitor zewnętrzny. Pozwoli to wykluczyć potencjalne problemy z oprogramowaniem lub kartą graficzną.
 • Jeśli ekran LCD LUB MONITOR maksymalnie przyciemnia obraz, wyreguluj jasność lub podłącz zasilacz sieciowy, aby wyłączyć funkcję zarządzania energią w systemie BIOS.
 • Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawiają się pasy, piksele lub problemy związane z kolorami, sprawdź komputer podczas testu POST i w systemie Windows, aby określić, czy pasy pojawiają się w każdym trybie pracy. Uruchom również narzędzie BIST.
 • Sprawdź, czy po paru minutach od włączenia komputera pojawia się dźwięk uruchamiania systemu Windows.
 • Jeśli obraz nadal nie jest widoczny, sprawdź, czy notebook generuje sygnały dźwiękowe i zwróć uwagę, czy lampki kontrolne nie informują o braku testów POST, nie o braku obrazu.
Aby uzyskać więcej szczegółowych instrukcji dla czynności podanych powyżej, zalecamy wybranie jednego z poniższych artykułów pomocy w zależności od tego, czy jest to problem z wyświetlaczem LCD, czy też oddzielny problem z obrazem:
 

Ogólne problemy z obrazem

Dla każdego z poniższych problemów zaleca się odwiedzenie naszej strony pomocy dla monitorów i obrazu, na której można znaleźć wskazówki rozwiązywania problemów oraz instrukcje i treści wideo dotyczące problemów z obrazem.

Zbyt mały lub zbyt duży rozmiar ekranu, ikon lub czcionki
Pusty ekran lub brak obrazu
Problemy z rozmytym, zamazanym obrazem lub kolorami
Problemy z jasnością, kontrastem lub geometrią obrazu
Poziome lub pionowe linie
Jasne lub martwe piksele

 


 

Konfiguracja dwóch monitorów

Przeczytaj artykuł z bazy wiedzy Jak podłączyć wiele monitorów do komputera PC?, aby uzyskać pomoc w konfiguracji. Ogólne informacje na temat rozwiązywania problemów znajdują się w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących wielu monitorów na komputerach firmy Dell

 


 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN146480

Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2018 23:48


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.