Jak połączyć partycję Dell Diagnostics na komputerze firmy Dell z systemem Ubuntu Linux

Jak połączyć partycję Dell Diagnostics na komputerze firmy Dell z systemem Ubuntu Linux


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu korzystania z diagnostyki Dell przy rozruchu w przypadku instalacji systemu Ubuntu Linux w komputerze firmy Dell.


Spis treści:

 1. Korzystanie z diagnostyki Dell w przypadku instalacji systemu Ubuntu
 2. Patrycja diagnostyczna Dell
 3. Konfiguracja menu GRUB2

 

1. Korzystanie z diagnostyki Dell w przypadku instalacji Ubuntu

 

W instrukcji omówiono łączenie bootloadera GRUB2 z partycją zawierającą diagnostykę Dell z pierwotnej konfiguracji systemu w fabryce.

Umożliwi to uruchamianie komputera firmy Dell w trybie diagnostyki w przypadku problemów ze sprzętem.

W przypadku jakichkolwiek błędów w tej diagnostyce, skontaktuj się z pomocą techniczną w sprawie rozwiązania.

Jeśli w komputerze firmy Dell niedawno zainstalowano system operacyjny Ubuntu Linux, należy przeczytać i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 
Uwaga: w przypadku jakichkolwiek błędów w tej diagnostyce, skontaktuj się z pomocą techniczną w sprawie rozwiązania.
 


Powrót do góry


 

2. Partycja Dell Diagnostics

 

 1. Czy komputer został dostarczony z zainstalowaną partycją Dell Diagnostics?

  1. Nie, został dostarczony bez jakiejkolwiek wbudowanej diagnostyki. W takim razie obawiam się, że ta instrukcja nie będzie przydatna.

  2. Tak, ale cały dysk twardy został wyczyszczony i sformatowany. Ponownie obawiam się, że jeśli nie istnieje żadna partycja, którą można połączyć, ta instrukcja nie będzie przydatna.

  3. Tak, i partycja nadal jest dostępna. Większość naszych nowszych komputerów, w tym stacjonarnych, jest dostarczana z tą partycją. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić działanie tej partycji.

    
   Uwaga: początkowo sposobem na uruchomienie tej diagnostyki było naciśnięcie klawisza F12 podczas wyświetlania ekranu powitalnego firmy Dell. Powodowało to wyświetlenie menu rozruchu jednorazowego, a używając klawiszy kursora/strzałek, można było wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie nacisnąć klawisz Enter w celu uruchomienia jej.
  4. W przypadku braku pewności, czy partycja ta była dostępna, można sprawdzić, czy nadal istnieje, uruchamiając poniższe polecenie w systemie Ubuntu.

sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt

 

Uwaga: dla potrzeb przykładów partycja diagnostyki ma nazwę /dev/sda1, a lokalizacja napędu to hd0.1. Informacje o konwencjach nazewnictwa można znaleźć w jednym z naszych artykułów o systemie Ubuntu.


Powrót do góry


 

3. Menu konfiguracji GRUB2

 

 1. Czy masz już na komputerze zainstalowany system operacyjny Ubuntu?

  1. Jeśli tak, wykonaj krok 2 poniżej.

  2. Jeśli nie, upewnij się, że partycja diagnostyki nie zostanie usunięta, wybierając partycje do usunięcia i do instalacji podczas procesu instalacji, a następnie wrócić i wznowić tę instrukcję od kroku 3.

 1. Podczas instalacji program GRUB wyszuka partycje rozruchowe na dysku twardym. Jednak ponieważ partycja diagnostyki to mała partycja DOS sformatowana w systemie FAT, program GRUB nie wychwyci jej. Konieczne będzie skonfigurowanie jej ręcznie.

 2. Konieczne będzie edytowanie pliku definiującego własne partycje rozruchowe.  /etc/grub.d/40_custom. Powinien pojawić się zapis zbliżony do poniższego obrazu.

exec tail -n +3 $0
# Ten plik umożliwia łatwe dodawanie własnych wpisów menu. Wystarczy wpisać
# wpisy menu do dodania po tej uwadze. Należy uważać, aby nie zmienić
# wiersza „exec tail” powyżej.
 
 1. Umieść wiersze poniżej na końcu pliku. 

Uwaga: upewnij się, że nie ma dodatkowych znaków.
 
menuentry "Dell DOS Diagnostics (on /dev/sda1)" {
insmod chain
insmod fat
set root=(hd0.1)
chainloader +1}
 
 1. Zaktualizuj menu GRUB2, używając poniższego polecenia.

sudo update-grub2
 
 1. Teraz uruchom komputer ponownie i sprawdź, czy rozwiązanie zadziałało.

  Pozycja Dell DOS Diagnostics powinna pojawić się jako ostatni wiersz menu rozruchu GRUB2, powinno być możliwe wykonanie rozruchu przy jej użyciu, a diagnostyka powinna działać od tego momentu.

  Po przeprowadzeniu diagnostyki komputer powinien uruchomić się ponownie do menu GRUB2.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Wsparcie techniczne zapewnia firma Dell:


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN151665

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 17:48


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.