Baza wiedzy

PowerDVD DX Produces an Incompatible Graphics Driver Error After Upgrading to Windows 7 - KB Article - 364369
PowerDVD DX Produces an Incompatible Graphics Driver Error After Upgrading to Windows 7

Computers using the Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family as the main graphics controller may receive an Incompatible graphics driver error when attempting to play a Blu-Ray movie with PowerDVD DX after upgrading to Windows 7 (Figure 1).


Figure 1: Graphics Driver Compatibility Error in PowerDVD DX

This is due to a Windows 7 native graphics (video) driver issue and installing the Windows Vista graphics drivers will resolve the issue.Pobieranie i instalowanie najnowszej wersji sterownika karty graficznej

Aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki karty graficznej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij tu, aby wejść na stronę Sterowniki i pliki do pobrania.

 2. Kliknij łącze

  </T R>
  TD>
  Wprowadź numer seryjny
  aby odnaleźć sterownik na podstawie znacznika serwisowego (numeru seryjnego). </T R>
  TD>
  Przejdź dalej
  .

  Uwaga:
  Jeśli znacznik serwisowy nie jest dostępny, kliknij łącze </T R>
  TD>
  Wybierz model
  , wybierz odpowiedni Typ produktu oraz Model produktu i kliknij </T R>
  TD>
  Zatwierdź
  .

 3. W polu rozwijanym System operacyjny: wybierz system operacyjny zainstalowany.

 4. W rozwijanym polu Język sterownika: wybierz język sterownika, jeżeli domyślna wartość nie jest prawidłowa.

 5. W polu rozwijanym Kategoria: wybierz Karta graficzna.

 6. Wybierz odpowiedni sterownik wyświetlony w kolumnie Nazwa pliku, aby wyświetlić stronę pobierania.

  Uwaga:
  Informacje na temat tego jakie sterowniki należy pobrać znaleźć można dzięki internetowemu narzędziu z informacjami o systemie lub na fakturze.

  Sprawdź informacje na stronie i zwróć uwagę na Instrukcje instalacji oraz Ważne informacje.

 7. Kliknij łącze Pobierz teraz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem, a zapisaniem pliku.

 8. Wybierz przycisk Zapisz.

 9. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym ma zostać zapisany pobierany plik i wybierz przycisk Zapisz. Pojawi się okno pokazujące postęp pobierania.

 10. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcjach instalacji. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN17725

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 11:51


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.