Uruchom ponownie błędów drukarki 009-360 (Żółty), 009-361 (fioletowy), 009-362 (cyan), 009-363 (czarny), Dell 3110cn / 3115cn / 3130cn

Uruchom ponownie błędów drukarki 009-360 (Żółty), 009-361 (fioletowy), 009-362 (cyan), 009-363 (czarny), Dell 3110cn / 3115cn / 3130cn


Sprawdź, czy Dell lub innych niż Dell toner jest używany.
 1. W innych niż Dell toner jest używany, w innych niż Dell toner mode na On na panelu operacyjnym Dell™ 3110cn drukarki.
  1. Naciśnij -- przycisk Menu.
  2. Naciskaj przycisk , aż <#p id=" src="//kbimg.dell.com/library/legacy/kcswisdom/images/kcswisdom_sol_20140106174617/1236624975316.DownArrow.JPG">-- pojawi się Admin, a następnie naciśnij przycisk .
  3. Naciskaj przycisk , aż <#p id=" src="//kbimg.dell.com/library/legacy/kcswisdom/images/kcswisdom_sol_20140106174617/1236624975316.DownArrow.JPG">-- pojawi się serwisu, a następnie naciśnij przycisk .
  4. Naciskaj przycisk , aż <#p id=" src="//kbimg.dell.com/library/legacy/kcswisdom/images/kcswisdom_sol_20140106174617/1236624975316.DownArrow.JPG">--pojawi się innych niż Dell toner, a następnie naciśnij przycisk .
   Off (Wyłączone) jest ustawieniem domyślnym.
  5. Naciśnij przycisk , aby wybrać <#p id=" src="//kbimg.dell.com/library/legacy/kcswisdom/images/kcswisdom_sol_20140106174617/1236624975316.DownArrow.JPG">na, a następnie naciśnij przycisk . 
  6. Naciśnij -- kilkakrotnie przycisk Anuluj aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Jeżeli Dell toner jest używany, sprawdź wszystkie 4 znajdują się kasety. Wymienić części, które brakuje.
 3. Popraw osadzenie pojemnika z tonerem na podstawie błąd: żółty = (009-360) magenta = (009-361) cyjan = (009-362) czarny = (009-363)
 4. Jeżeli błąd nie zniknie po ponownym zamontowaniu wymiana pojemników z tuszem. Jeśli pojemnik został już wymieniony i błąd trwa nadal, skontaktuj się z pomocą techniczną.
 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN183156

Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.