Why Do I Get a Blank Page When Faxing with My Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer? - KB Article - 120091

Why Do I Get a Blank Page When Faxing with My Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer? - KB Article - 120091
Details of receiving a blank page when faxing with the Dell A920 and 922 printers

When you press the scan to fax button on the printer it will launch the BVRP software installed on the computer. BVRP will then launch a window, which shows all installed fax-capable printers on the computer. If you do not have a fax modem installed, the window is blank.The fax feature requires the computer to have a fax modem installed.

The printer is working as designed and does not have a fax modem installed in it. The printer uses the fax modem of the computer.

You must have a fax modem installed in the computer in order to use the fax feature.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN18471

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.