Nie można aktywować system Windows 8 (nie wyświetleniu monitu na konfiguracji wpisz klucz produktu)

Nie można aktywować system Windows 8 (nie wyświetleniu monitu na konfiguracji wpisz klucz produktu)  
Streszczenie Artykułu: Ten artykuł dostarcza informacji na Naprawianie Aktywacja systemu Windows


Spis Treści:
  1. Poprawkę dotyczącą aktywacji systemu Windows 8Zagadnienie 1.

Błąd.: 0x8007232b lub 0x8007007B podczas próby aktywacji systemu Windows  


Rozwiązanie:
Zmień klucz produktu do MAK. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności:
1.    Kliknij przycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Command Prompt.
2.    Kliknij polecenie Uruchom jako administrator.         W przypadku wyświetlenia monitu o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
3.    W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

W pewien sposób odnośnik http://support.microsoft.com/kb/929826
1. Materiały poufne firmy Dell. Niniejsze informacje zostały podane na podstawie postanowień umowy o nieujawnianiu informacji (Dell Non-Disclosure Agreement). informacji poufnych nie należy przekazywać stronom trzecim ani klientom. 2. Nie pozwala na wymianę jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby za pośrednictwem tego forum. Informacje ani zawartość, w tym m.in. obrazy i dokumenty przekazane firmie Dell lub wymieniane za pośrednictwem tego forum, nie mogą zawierać żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby. O ile odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej, pojęcie "informacje, które - miejscowe oznacza dane lub informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami umożliwiają rozpoznanie osoby fizycznej lub też dane uważane za dane osobowe lub wszelkie inne informacje osobiste dane, które mogą być przepisom z zakresu ochrony prywatności. Nie należy przesyłać ani publikować żadnych materiałów mogących zawierać informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby. 3. Zawartość autorstwa użytkownika będzie udostępniana. To forum w założeniu jest miejscem publicznym. Wszystkie zamieszczane tu treści są ogólnie dostępne i stanowią element swobodnej wymiany informacji pomiędzy firmą Dell a społecznością wspierających ją partnerów, z korzyścią dla klientów firmy Dell. Nie należy zatem publikować niczego, co nie powinno zdaniem publikującego trafić do społeczności zewnętrznej. Do treści może i zostaną udostępnione i udostępnianie w odniesieniu do zewnętrznego odbiorcy. Materiały umieszczane na tym forum stanowią własność intelektualną firmy Dell. 4. Niniejszym autor udziela firmie Dell bezpłatnej, nieograniczonej licencji na wykorzystanie jego materiałów umieszczanych na tym forum. Należy pamiętać, że poprzez opublikowanie treści na tej stronie, bez względu na ilość, którą firma Dell już nie ze względu na odpowiednie przepisy przez jego prawowitego właściciela własności intelektualnej prawem związanym z takich artykułów, użytkownik przyznaje firmie Dell bezwarunkowe i wieczne prawo, licencji i uzyskania zgody na odtwarzanie, zapisywać, kopiować, przesyłać, publikować, post, broadcast, wyświetlania i wyświetlanie zawartości artykułu lub w dowolnych miejscach na całym świecie powiązania zapewniają wsparcie dla klientów Dell, bez żadnych ograniczeń, i bez dodatkowych informacji - odszkodowania, lub zatwierdzenia od ciebie ani żadnej innej firmie. Firma Dell ma prawo korzystać z nazwiska autora w połączeniu z przekazanymi materiałami. Przesłanie artykułu lub dokumentu, ani nakłaniać do autor, pomocy technicznej, utrzymania, lub podejmowanie żadnych działań, roszczeń przeciwko firmie Dell na podstawie faktu, że wykorzystanie przez firmę Dell w niniejszych postanowieniach narusza praw, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, patentowe, prawa do znaków towarowych lub prawa moralne czy wnoszenia pozwów moralne. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN186156

Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.