Jakie są różne typy wirusami, programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem, które mogą zainfekować mój komputer?

Jakie są różne typy wirusami, programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem, które mogą zainfekować mój komputer?
Spis Treści:

  1. Wyrażenia różnych wirusów
  2. W jaki sposób komputer będzie chroniony przed wirusami?


Ten artykuł dostarcza informacji na temat różnych typów wirusów, programów szpiegujących i szkodliwe programy, które mogą zainfekować komputer
1. Wyrażenia różnych wirusów


Wirus

Wirus komputerowy to program który może "zainfekować" komputery, instalować i kopiuje się na inne komputery, bez wiedzy i zgody użytkownika. Zwykle dołącza się do innych programów komputerowych, plików z danymi, lub sektora rozruchowego dysku twardego.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie to skrót MALicious software. Malware jest to nazwa nadana do dowolnego typu oprogramowania, które mogłyby spowodować uszkodzenie systemu komputerowego, zakłócać i zbierać danych użytkownika, lub spowodować, że komputer wykonywania czynności bez wiedzy właściciela i zgody użytkownika.

Koń trojański

Typ złośliwym oprogramowaniem wykorzystującym złośliwego kodu na zainstalowanie oprogramowania, co wydaje się ok, ale jest ukryta, aby utworzyć backdoory do systemu zazwyczaj powodując utratę lub kradzież danych z zewnętrznego źródła.

Robak

W odróżnieniu od niego, robak, jest to samodzielny odmiana złośliwego oprogramowania, które samodzielnie replikuje by się rozprzestrzeniać na inne komputery. Często korzysta z sieci komputerowej do rozprzestrzeniania się, który korzysta z istniejące niedostatki zabezpieczeń w systemie docelowym aby zezwolić na dostęp.

Programy szpiegujące

Spyware to oprogramowanie, które wspomaga zbieranie informacji o osobie lub organizacji bez ich wiedzy, mogą oni monitorować i zaloguj się działań wykonanych w systemie ofiary, podobnie jak zalogować się naciśnięć klawiszy, lub zbierz karty kredytowej i inne informacje.

Adware

Adware jest oprogramowaniem która może automatycznie powoduje pop-up i banner reklamy na być wyświetlony w celu generowania przychodów dla jego autora lub wydawcy. dużo oprogramowania freeware będą korzystać z reklamami ale nie zawsze w sposób, jeśli został złośliwe, będzie klasyfikowany jako programem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Powrót do góry
2. W jaki sposób komputer będzie chroniony przed wirusami?


  • Zainstalować program antywirusowy i zadbać o jego aktualne oraz regularnie uruchamiać skany.
  • Zainstalować anty-malware program mógłby oprogramowania instalowanie bez wiedzy użytkownika.
  • Nigdy nie należy pobierać i instalować oprogramowania z Internetu jeśli nie ma pewności pochodzi z zaufanego źródła.
  • Nie otwierać załączników poczty e-mail chyba że zeskanowany został je jako pierwsze, nawet zdjęcia mogą przenieść wirusa.
  • Nie ufa pęknięty lub łamania zabezpieczeń oprogramowania, jak często pojawiają się one zawierać złośliwe oprogramowanie, końmi trojańskimi.

Więcej informacji można znaleźć w innych treści dotyczących firmy Dell na ten temat tutaj - Ochrona komputera i usuwanie wirusów, programów szpiegujących oraz innego złośliwego oprogramowania w systemie Microsoft Windows


Powrót do góry
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy albo nie chcesz dać nam swoją opinię, należy zastosować członków zespołu technicznego na Twitter


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN265920

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2016 09:16


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.