Kody opis regionu DVD-artykuł KB-162854

Kody opis regionu DVD-artykuł KB-162854
Podsumowanie-Opis DVD kodami regionów

niniejszym artykule opisano DVD kodami regionów. Filmów DVD za pomocą regionu do prezentowania strefy geograficznej, w której odtwarzania DVD jest przeznaczony. Ten artykuł opisuje to, co regionu DVD są kody, wymienia DVD kodami regionów i zawiera informacje na temat DVD kodami regionów są używane.Kody regionu DVD

Filmów DVD są z myślą o realizacji jednego lub kilku kodami regionów. Kody regionów reprezentują regionu lub regionach świata, w którym odtwarzanie DVD jest przeznaczony. Kody regionów zapobiec odtwarzania danej płyty DVD w pewnych regionach. Na przykład filmów DVD, który jest ustawiona na określonym regionie można odtwarzać tylko w innym odtwarzaczu DVD, który jest ustawione na takim samym regionie.

Kody regionów pojawia się w postaci etykietę zawierającą a ikona kuli ziemskiej wraz z numer regionu. (Rysunek 1) )

Rysunek 1: Przykład etykiety dla regionu 1

Jeden lub więcej kodami regionów można zastosować do filmu DVD. Kody regionów może być używane w następujących sposobów:

 • Single region: pojedyncze-region płyty DVD można odtwarzać tylko w jednym regionie. Tylko jeden numer regionu pojawia się w ikona kuli ziemskiej.
 • Wielu region: wielokrotność-region płyty DVD można odtwarzać w więcej niż jeden region. Więcej niż jeden numer regionu pojawia się w ikona kuli ziemskiej.
 • Non-regionalized: A non-regionalized płyty DVD nie wykorzystuje kodowanie regionalne. A non-regionalized etykiet na płyty DVD mogą być ikona kuli ziemskiej. Jeśli etykieta płyty jest wyposażona w ikona kuli ziemskiej słowo WSZYSTKIE pojawia się zamiast numer regionu.Kod regionu DVD obszary

DVD kodami regionów i krajów i regionów świata, że reprezentują zostały wymienione w następujący sposób:

 • Region 1: USA, USA Terytoria i Kanada
 • Region 2: Europa, Japonii, na Bliskim Wschodzie Egipt, Republika Południowej Afryki, i Grenlandia
 • Region 3: Tajwan, Filipiny, Indonezji oraz Hong Kong
 • Region 4: Meksyk, Ameryki Południowej, Ameryka Środkowa, Australia, Nowa Zelandia, Pacyfiku, i na Karaibach
 • Region 5: Rosja wschodniej Europy, Indie, Afryka (wyłączając Południowa Afryka) i Mongolia
 • Regionie 6: Chińskiej Republiki Ludowej
 • Region 7: Nie zdefiniowano jeszcze
 • Region 8: specjalne miejsc takich jak samolotami i statków wycieczkowychZabezpieczania kodem regionu DVD

Po przystąpieniu do odtwarzania filmów DVD, który jest zakodowany w a region other than the regionie, dla którego odtwarzacz DVD jest kod regionu lock pojawia się komunikat o błędzie. W większości przypadków ustawienie regionu można zmieniać w odtwarzaczu DVD.

Niektóre odtwarzacze DVD może tylko niech z regionu powinna zostać zmienione określoną liczbę razy. Na przykład, odtwarzacz DVD może zezwolić tylko pięć region zmiany. Po osiągnięciu tego limitu, odtwarzacz DVD jest zablokowane do ostatniego regionu, która była zaznaczona i tylko DVD, do których są ustawione na takim określonego regionu można odtworzyć. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN266495

Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.