Nie ma możliwości zmiany adresu IP w sterowniku na komputerze Dell 5210n 5310n lub drukarki. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 300395

Nie ma możliwości zmiany adresu IP w sterowniku na komputerze Dell 5210n 5310n lub drukarki. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 300395
Dyskusja o niemożności rozpatrzenia zmienić adres IP na 5210n, 5310n.

Jeśli adres IP drukarki Dell 5210n lub 5310n został zmieniony, nie można zmienić adres IP w port TCP/IP sterownika na systemach klienckich. Nie jest możliwe do edycji adresu IP w polu port TCP/IP w tych dwóch drukarek.Usuń istniejące port TCP/IP i dodawanie nowego portu z właściwym adresem IP drukarki.

Aby usunąć istniejący port TCP/IP, wykonaj następujące czynności dla każdego urządzenia, które jest wykorzystywany do podłączenia do Internetu (albo modem, karta sieciowa lub oba):

 1. Na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy modem lub kartę sieciową a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Na liście składniki kliknij pozycję Protokół Internetowy (TCP/IP).
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 5. Ponowne uruchomienie komputera, jeśli po otrzymaniu stosownego komunikatu.

Aby ponownie zainstalować port TCP/IP, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy modem lub kartę sieciową a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj, kliknij protokół, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij opcję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Skonfiguruj ustawienia w Internet Protocol (TCP/IP) okna dialogowego Properties (Właściwości) i kliknij OK.
 6. Ponowne uruchomienie komputera, jeśli po otrzymaniu stosownego komunikatu. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN27315

Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.