Baza wiedzy

Przewodnik dezinstalacji oprogramowania Dell Roxio Creator Starter z komputera osobistego marki Dell


 
Podsumowanie artykułu: W tym artykule opisano metodę dezinstalacji wersji oprogramowania Dell Roxio Creator Starter z komputera marki Dell.


Spis treści:
  1. Przewodnik usuwania oprogramowania Dell Roxio Creator Starter z komputera PC marki Dell
  2. Przewodnik dezinstalacji1.


  Przewodnik usuwania oprogramowania Dell Roxio Starter z komputera PC marki Dell    W poniższym przewodniku opisano proces usuwania aplikacji OEM firmy Dell, Roxio Creator Starter, z komputera osobistego marki Dell.

W przypadku innych pytań, przeczytaj poniższy artykuł.
Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, które zostało już odinstalowane, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem.

Powrót do góry2.


  Przewodnik dezinstalacji.    Przed wykonaniem dalszych czynności należy spróbować usunąć program Roxio Creator za pomocą Panelu sterowania systemu Windows:
  • Windows 8:Naciśnij kombinację klawiszy <Win + x>, aby przywołać menu > Panel sterowania > Programy i funkcje

  • Windows 7 i Vista: Przycisk Start > Panel sterowania > Programy i funkcje

  • Windows XP: Start >Panel sterowania > Dodaj/usuń programy

Poniższe rozwiązania należy stosować w sytuacji, gdy występują programy z instalacją mimo użycia opcji dezinstalacji w panelu sterowania systemu Windows.

Narzędzie Creator 2011 System Cleaner powinno być stosowane w ostateczności i jest zgodne z wieloma wersjami programu Creator. Należy uważnie przeczytać instrukcje, co zagwarantuje poprawne działanie narzędzia Creator 2011 System Cleaner.

Użytkowanie narzędzia System Cleaner.

1. Należy zatrzymać wszelkie procesy instalatorów Roxio oraz sam program.

2. Rozpakowanie instalatora narzędzia Creator 2011.
  1. Jeśli program Creator został pobrany z Internetu, należy rozpakować plik .exe instalatora do nowego folderu. W tym celu należy użyć oprogramowania archiwizującego, takiego jak WinZip trial. Jeśli w systemie zainstalowano funkcję rozpakowywania plików .exe, kliknij prawym przyciskiem plik .exe, aby wyświetlić menu z opcją wypakowania takiego pliku. Wypakuj plik .exe do nowego folderu na dysku twardym.

  2. Jeśli instalator został dostarczony na płycie, kliknij ikonę napędu z włożoną płytą prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Eksploruj, aby ją otworzyć. Wypakuj wszystkie pliki do nowego folderu na dysku twardym.

3. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie Creator 2011 System Cleaner, a następnie je zainstalować. Po zakończeniu pobierania rozpakuj plik C2011_CleanSystem.bat do folderu, do którego rozpakowanego pliki instalatora podczas kroku 2. Powinien on znajdować się w tym samym folderze, co plik Creator 2011 setup.exe.
4. Kliknij dwukrotnie plik C2011_CleanSystem.bat, aby rozpocząć proces.


Powrót do góry

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284858

Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2016 15:35


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.