Także SuperSpeed USB firmy Dell Dock D3000: ilustrowany przewodnik po stacji dokującej

Także SuperSpeed USB firmy Dell Dock D3000: ilustrowany przewodnik po stacji dokującej


 

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych opis lokalizacji, należy przejść do stacji dokującej instrukcje obsługi pod adresem www.dell.com/support Note: For a more detailed description about each location, please go to the dock manuals at www.dell.com/support

Poniższy artykuł zawiera informacje o portach zewnętrznych miejsc i elementów zewnętrznych stacji dokującej.


 

Spis treści:

  1. Widok z przodu
  2. Widok z tyłu
  3. Widok z góry
  4. Widok od dołu
  5. Widok z lewej strony
  6. Widok z prawej strony

 

1. Widok z przodu

 

Widok z przodu

Rys. 1 (widok z przodu)

 


Powrót do góry


 

2. Widok z tyłu

 

Widok z tyłu

(Rys. 2 widok z tyłu)

 

1 Złącze USB 3.0 2 Złącze zasilacza prądu zmiennego
3 USB Złącze górnej sondy lambda 4 Złącze DVI-I
5 Złącze HDMI 6 Złącze sieci Ethernet
7 Złącze USB 2.0 x3    


Powrót do góry


 

3. Widok z góry

 

Widok z góry

(Rys. 3 Widok z góry)

  1. Zdejmij gumowe.

Podkładki gumowe

(Rys. 3.1 widok z góry wyjąć podkładki gumowe)

  1. Zał óż podkładki gumowe na dolnej części także SuperSpeed USB firmy Dell Dock D3000.

Zał óż podkładki

(Rys. 3.2 widok z góry założyć podkładki gumowe)


Powrót do góry


 

4. Widok od dołu

 

Widok od dołu

Rys. 4 (Widok z dołu)

 


Powrót do góry


 

5. Widok z lewej strony

 

Widok z lewej strony

(Rys. 5 Widok z lewej strony)

 

1 Gniazdo blokady Kensington 2 Złącze USB 2.0


Powrót do góry


 

6. Widok z prawej strony

 

Widok z prawej strony

(Rys. 6 Widok z prawej strony)

 

1 Złącze USB 3.0 2 Wyjście audio / słuchawkowe
3 Wejście audio / mikrofonowe    


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284882

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2017 23:48


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.