Baza wiedzy

Usunięcia pionowe na wydrukach z kolorowych drukarek laserowych 5130 firmy Dell


Podsumowanie artykułu: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat usunięć pionowych na wydrukach z kolorowych drukarek laserowych 5130 firmy Dell .


Spis treści:

 1. Usunięcia pionowe na wydrukach z kolorowych drukarek laserowych 5130 firmy Dell.1.   Usunięcia pionowe na wydrukach z kolorowych drukarek laserowych 5130 firmy Dell.    

Usunięcia pionowe we wspomnianym modelu drukarki mogą powodować: toner, zespół PHD lub utrwalacz. Aby rozwiązać problem, należy w pierwszej kolejności wykluczyć wspomniane podzespoły eksploatacyjne.

 1. Wydrukuj stronę ustawień drukarki.
  Aby wydrukować stronę ustawień:
  • Naciśnij przycisk MENU na drukarce.
  • Naciskaj klawisz strzałki W DÓŁ aż do wyświetlenia opcji REPORTS/LIST (Raport/Lista), po czym naciśnij przycisk zatwierdzania.
  •  Naciskaj klawisz strzałki W DÓŁ aż do wyświetlenia opcji PRINTER SETTINGS (Ustawienia drukarki), po czym naciśnij przycisk zatwierdzania.
  • Spowoduje to wydruk raportu.
 2. Jeśli na stronie ustawień znajduje się informacja o problemie jakości wydruku (PQI), wyłącz drukarkę.
 3. Wydrukuj strony testowe 20%


 4. Uwaga:
  Testy 20% drukują strony zadrukowane danym kolorem, ale tylko przy 20% konsystencji tonera, zatem mogą się wydawać bledsze niż przy 100% konsystencji.


  • Wyłącz drukarkę.
  • Naciśnij i przytrzymaj przyciski strzałek w górę i w dół na panelu sterowania, a następnie włącz drukarkę (nadal przytrzymując przyciski strzałek).
  • Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Diagnosing (Diagnozowanie).
  • Po wyświetleniu komunikatu IOT Diags (Diagnostyka IOT) naciskaj strzałkę w dół aż do wyświetlenia pozycji TEST PRINTS (Wydruki testowe), po czym naciśnij przycisk zatwierdzania.
  • Naciskaj strzałkę w dół aż do wyświetlenia pozycji CYAN 20% (Niebieskozielony 20%), po czym naciśnij przycisk zatwierdzania dwukrotnie, aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat Processing (Przetwarzanie).
  • Naciśnij przycisk CANCEL (Anuluj), aby wrócić do ekranu TEST PRINTS (Wydruki testowe).
  • Powtórz powyższe kroki, aby wydrukować wszystkie cztery strony testowe 20% dla pozostałych kolorów – Magenta 20% (amarantowy), Yellow 20% (żółty) i Black 20% (czarny).
  • Sprawdź wydruki pod kątem usunięć oraz czy nie są całkowicie puste.
 5. Jeśli wydruk danego koloru zawiera usunięcia lub jest pusty, problem dotyczy tonera tego koloru. Wypróbuj inny toner pochodzący z tego samego modelu sprawnej drukarki laserowej firmy Dell (jeśli jest dostępny).
 6. Jeśli po zamontowaniu innego tonera problem wystąpi ponownie, wypróbuj inną sprawną kasetę bębna, nową lub pochodzącą z tego samego modelu sprawnej drukarki laserowej firmy Dell.


 7. Uwaga:
  We wspomnianej drukarce są stosowane cztery kasety bębna: C (niebieskozielony), M (amarantowy), Y (żółty) oraz K (czarny).


 8. Jeśli problem występuje po zastosowaniu innego bębna, spróbuj wyczyścić głowicę drukującą za pomocą czyścika.
 9. Jeśli problem występuje po wyczyszczeniu głowicy czyścikiem, wypróbuj inny utrwalacz pochodzący ze sprawnej, kolorowej drukarki laserowej 5130CN firmy Dell. Pełne instrukcje demontażu i montażu utrwalacza można znaleźć w instrukcji obsługi.
 10. Jeśli problem zniknie po zamontowaniu nowego utrwalacza lub jeśli zastępczy utrwalacz jest niedostępny, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Powrót do góry


Kliknij poniższy przycisk, aby dodać tweet z opinią lub poprosić o pomoc w związku z powyższym artykułem.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284968

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 11:54


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.