Brak sygnału wideo przez GT730 lub GTX745 karty graficzne z Alienware Aurora R5 i systemów XPS 8910

Brak sygnału wideo przez GT730 lub GTX745 karty graficzne z Alienware Aurora R5 i systemów XPS 8910


Klienci mogą informuje o utracie sygnału wideo z GT730 lub GTX745 karty graficzne stosowane w komputerach Alienware Aurora R5 i XPS 8910.

Należy wykonać następujące czynności w celu rozwiązywania problemów które mogą pomóc rozwiązać ten problem:

1. Wymontować dodatkowa karta wideo i włącz zasilanie z monitora podłączonego do zintegrowanego portu karty graficznej.

2. Jeśli prace wideo wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem, ponowna instalacja dodatkowej karty graficznej w obudowie i upewnij się, że karta jest dobrze osadzona w gnieździe PCIe.

3. Jeśli nadal nie ma obrazu po dodatkowej karty graficznej został ponownie zainstalowany, uruchom ponownie system BIOS konfiguracji CMOS.

4. Jeśli nadal nie ma obrazu po resetowania pamięci CMOS, a następnie skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN304824

Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 04:42


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.