Baza wiedzy

Jak mogę zapewnić optymalne Osiągi Urządzenia USB - Biuletyn Pomocy Technicznej (TAB) - 180399
Najlepsze praktyki dla urządzenia USB użytkownicy

niniejszym dokumencie opisano kilka najlepszych zasady w celu zapewnienia USB (Universal Serial Bus) urządzeń optymalnej współpracy:

 • Jeśli system jest uruchamiany z urządzenia USB (takiego jak pamięć USB, napęd dyskietek USB, USB HDD, napęd optyczny napęd USB, etc), urządzenie powinno być podłączone do systemu jest to port główny w tylnym panelu (zamiast koncentratora USB). Podłączanie urządzenia urządzenia startowego w koncentrator USB zwiększa czas wykrycia i zasilania w danym czasie urządzenia i może spowodować, że proces uruchamiania przekroczenia limitu czasu.

 • USB port główny wykrywanie kolejności w komputerach stacjonarnych podczas procesu uruchamiania jest następująca:


  1. Panel tylny 4-stos porty USB (od dołu do góry).
  2. przednim panelu systemu dwa porty.
  3. 2-stos portów USB.

 • Podczas podłączania urządzenia USB do systemu, które ma legacy ATAPI/EIDE urządzenia które obsługuje tę samą funkcję co innego urządzenia w systemie (np. napęd optyczny USB i ATAPI/EIDE napęd optyczny, system BIOS będzie traktować legacy ATAPI/EIDE urządzenia jako wyższy priorytet urządzenia i wykrywania/ponumerował jako pierwsza. Jeśli wystąpi taka sytuacja, starszego urządzenia powinien być wyłączony najpierw w systemie BIOS.

 • Przy rozruchu z środowiska DOS, zaleca się tylko USB boot device, klawiatury i myszy podłączonych do systemu porty główne. Podłącz klawiaturę lub mysz USB nie do oddzielenia koncentratorów USB, zwłaszcza do oddzielnych specyfikacji USB 2.0 koncentratory lub przednich złączy USB w systemie. Klawiatura ani mysz, zazwyczaj USB 1.0 /1.1 urządzenia i pracują na mniejszych szybkości. Wykrywa klawiaturami i myszami w koncentratory te zajmuje więcej czasu i może prowadzić do blokowania systemów w procesie rozruchu.

 • Nie wszystkie urządzenia USB są dostępne sterowniki natywne dla systemu Microsoft® Windows® XP lub systemu operacyjnego Windows 2000. Użytkowników będzie musiał zainstalować specyficzne dla danego producenta sterowniki dla zapewnienia optymalnej funkcjonalności. Należy zawsze sprawdzać dostępność sterownika do jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego. Podczas instalacji urządzenie USB nie ma sterowników Windows, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia. W szczególności należy zwracać szczególną uwagę jeśli sterowniki muszą być zainstalowane przed podłączenie urządzenia do portu USB po raz pierwszy.

 • Niektóre urządzenia USB i protokoły nie zostały zatwierdzone przez firmę Dell. Najczęściej spotykane protokoły zatwierdzone do użytku w systemach firmy Dell są SCSI i ATAPI w USB.

 • Gdy pamięć USB jest podłączone do systemu bez napędu dyskietek, Norton Antivirus (lub dowolnego innego programu antywirusowego) może zmylić klucz pamięci jak napęd dyskietek i nie pozwolić systemowi na prawidłowe wyłączanie. Wyjmij klucz USB przed zamykaniem systemu.

 • Koncentratory USB we wszystkich płaskich monitorach Dell standardem USB 2.0 specyfikacji.

 • Gdy nie-urządzenia startowe USB 2.0 znajduje się na jednocześnie z rozruchowy dysk USB 1.1 urządzenia, system odnajdzie USB 2.0 szybciej i nie do uruchomienia. Albo wykorzystać USB 2.0 jako opcji boot device, lub usuń wszystkie nie umożliwia rozruchu urządzenia USB 2.0 przed uruchomieniem z USB 1.1 podłączonego urządzenia. 

Wersja złącza USBLogoInformacje dotyczące wydań
USB 1.0
 • W pierwotnym wydaniu USB
 • Transfer 12 Mb/s
USB 1.1
 • Znany także jako "full-speed USB"
 • niewielkie modyfikacje dla elementów sprzętowych i specyfikacji.
 • Ta wersja USB nadal obsługuje tylko stopę w wysokości 12 Mb/s.
USB 2.0
 • "Hi-speed USB"
 • obsługujące szybkości transferu danych do 480 Mb/s.
 • wstecznie kompatybilny ze standardem (można zamontować USB 1.0 i 1.1 urządzeń i kabli)
Tabela 1: Historia wersji USB 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN30966

Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.