Why Does My Dell™ A940 All-In-One Test Page Print out Different than What is Displayed in the Dell A940 Solution Center? - Technical Tip - 120140

Why Does My Dell™ A940 All-In-One Test Page Print out Different than What is Displayed in the Dell A940 Solution Center? - Technical Tip - 120140
Details for Why Does My Dell™ A940 All-In-One Test Page Print out Different than What is Displayed in the Dell A940 Solution Center.

If you attempt to print out a test page from the Dell A940 Solution Center, the test page example displayed on the Dell A940 Solution Center screen will appear differently from what is actually printed from the printer. This does not indicate a problem with the Dell A940 All-In-One printer. If the Dell A940 prints out a test page that has readable text, then it is working as designed and you should not experience any functionality issues with the printer.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN32403

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.