Why Do I Receive A Critical Error When Attempting to Install the Microsoft® ActiveSync® Software on my Dell™ System? - KB Article - 119824

Why Do I Receive A Critical Error When Attempting to Install the Microsoft® ActiveSync® Software on my Dell™ System? - KB Article - 119824
Change the McAfee Firewall Settings

To change the McAfee Firewall settings so that you can install the Microsoft ActiveSync software, perform the following steps:

  1. Double-click the McAfee VirusScan icon by your system clock.
    The VirusScan window appears.

  2. In the Internet Traffic box, click to select the level of Firewall security desired.

NOTE

NOTE: The different levels of VirusScan security are as follows:

Block All: Will not allow any programs to access the Internet.

Filter: You will be prompted to approve or reject any programs that are requesting Internet access.

Allow All Traffic: This option allows all programs to access the Internet.
This setting also disables the protection features of McAfee Firewall.

  1. After making your selection, click the x in the upper-right corner to close the VirusScan window and save the desired changes.

After the changes have been made to the Firewall settings, you may proceed with the installation of the ActiveSync software.

NOTE

NOTE: Once installation is complete, it is recommended that the Firewall settings be changed back to their previous settings.
To change the settings, repeat steps 1-3 listed above.Dodatkowe informacje na temat komputerów Dell™ Axim™

Opcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników komputerów firmy Dell — fora użytkowników komputerów Dell Axim

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN36920

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.