Baza wiedzy

How Do I Configure My Dell™ Inspiron™ 4150 to Boot to the CD Drive? - Technical Tip - 126591
Jak uruchomić komputer z napędu CD

Aby zmienić kolejność systemowych urządzeń startowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz komputer.

  2. Kiedy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz <F2>, aby wejść do konfiguracji systemu.

  3. Naciśnij jednocześnie klawisze <Alt> i <P>, aby przejść do drugiej strony.

  4. Naciskaj klawisz <strzałki w dół> do momentu podświetlenia pozycji CD-ROM/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD-ROM/DVD/CD-RW).

  5. Naciskaj klawisz <U> do momentu, kiedy pozycja CD-ROM/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD-ROM/DVD/CD-RW) znajdzie się na górze listy.

  6. Włóż do napędu dysk CD, z którego chcesz uruchomić system.

  7. Naciśnij klawisz <ESC>, a następnie klawisz <Enter>, aby wybrać opcję Save and Reboot (Zapisz i uruchom ponownie).

Komputer zostanie uruchomiony z dysku CD włożonego do napędu CD lub DVD. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN39019

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.