The Intellisync Program Does Not Recognize the Lotus Organizer 6.0 Extension - KB Article - 178213

The Intellisync Program Does Not Recognize the Lotus Organizer 6.0 Extension - KB Article - 178213


Intellisync Does Not Recognize the Lotus Organizer Calendar Extension

When configuring the calendar feature within the Lotus Organizer 6.0 program to work in conjunction with the Intellisync program, the Intellisync program does not recognize certain file extensions selected during the setup process which causes the following error to appear:

"The file or database name associated with Lotus Organizer 6.0 is missing, invalid, or points to a file of zero length.
Use the “Browse” button to locate the file or database you wish to use with this application.

NOTE

NOTE: This issue is not indicative of a problem with your Dell™ system.Contact Intellisync Corporation Support

For assistance with this issue or any issue you may have with the Intellisync program, please contact the Intellisync Corporation Support Center staff:
Intellisync Corporation Support Contact InformationOdwiedź forum użytkowników Dell, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź fora użytkowników Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell to świetne miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell, w którym mogą dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN49385

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.