How Do I Prevent Streaks or Color Loss Printouts on My Dell™ Printer? - KB Article - 278050

How Do I Prevent Streaks or Color Loss Printouts on My Dell™ Printer? - KB Article - 278050
Prevent Running Out of Ink by Observing Dell™ Ink Management System Warnings

Most streaks and color loss in printouts are caused by ink cartridges running out of ink or ink cartridge nozzle clogging. Every time you print, the Dell™ Ink Management System helps you keep track of the amount of ink in your Dell™ printer, so you can order replacement ink cartridges from Dell™ before you run out.

NOTE

NOTE: Dell ink cartridges are only available through Dell.

Ink Status Indicator

Ink Status Indicator

When the ink cartridge reaches a level of about 25%, a Low Ink Alert window pops up with the Printing Status.

Low Ink Alert Window
Low Ink Alert Window

When the ink cartridge reaches a level of about 10%, an urgent Low Ink Alert window pops up with the Printing Status.

Urgent Low Ink Alert Window
Urgent Low Ink Alert Window

NOTE

NOTE: Once you have ordered ink, you can stop the Low Ink Alert warnings from appearing by clicking to select the box next to I have already ordered my ink, please don't remind me again. and then click the Close button to close the window.Informacje dodatkowe dotyczące kartridży do drukarek Dell

Opcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.

Kartridże do drukarek Dell
Zamów tusz i toner do drukarki Dell.

Forum użytkowników firmy Dell
Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.

Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67121

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.