Baza wiedzy

Jak rozpoznać typ kontrolera RAID zainstalowanego na serwerze - Training Information - 149540


Zidentyfikuj kontroler PERC zainstalowany w systemie

Po włączeniu serwera proces POST wyświetla wersję systemu BIOS producenta dla każdego kontrolera PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC). Podczas procesu POST powinny pojawić się dwa komunikaty w trakcie inicjowania kontrolera RAID:

 1. W przypadku kontrolera PERC firmy Adaptec zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 2, BIOS VX.X [Build XXXX]
  (c) 1998-2000 Adaptec, Inc. All Rights Reserved.
  <<< Press <CTRL>+<A> for Configuration Utility! >>>

 2. W przypadku kontrolera PERC firmy LSI Logic (wcześniej znany jako American Megatrends Inc. [AMI]) zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Dell PowerEdge Expandable RAID Controller
  Copyright (C) AMERICAN MEGATRENDS INC.
  Press <CTRL>+<M> to Run Configuration Utility.


Na poniższej liście wymieniono różne typy kontrolerów PERC obu producentów:

Kontrolery firmy Adaptec

 • PERC 2 (PCI)
 • PERC 2/Si: PowerEdge 2400
 • PERC 3/Si: PowerEdge 2450
 • PERC 3/Di: PowerEdge 4400, PowerEdge 2500 oraz PowerEdge 2550

Uwaga:
Kontroler PERC 2 występuje w formie karty PCI, natomiast pozostałe trzy są zintegrowane na płycie systemowej.


Kontrolery AMI/LSI

 • PERC II
 • PERC 2/SC
 • PERC 2/DC
 • PERC 3/SC
 • PERC 3/DC
 • PERC 3/DC Lite
 • PERC 3/QC
 • PERC 4/SC
 • PERC 4/DC
 • PERC 4e/DC
 • PERC 5/E
 • PERC 5/i
 • PERC 6/E
 • PERC 6/i 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN68969

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.