Przycisk zasilania Świateł AlienHead z Area-51 M15x nie porusza się po naciśnięciu przycisku w dół

Przycisk zasilania Świateł AlienHead z Area-51 M15x nie porusza się po naciśnięciu przycisku w dół


Streszczenie Artykułu: światła Alienhead przycisku zasilania z Area-51 M15x nie porusza się po naciśnięciu przycisku w dół

Streszczenie Artykułu: Funkcja Świateł AlienHead przycisku zasilania z Area-51 M15x system mobilny jest wyjaśnione w dalszej części niniejszego artykułu.Funkcja Świateł AlienHead przycisku zasilania z Area-51 M15x Mobile System

  • W światła Alienhead przycisku zasilania z Area-51 M15x mobile system to przyciski dotykowe.
  • Tego przycisku spowoduje styka się zdrowym rozsądkiem, gdy palcem i będzie zainicjowania startu, wstrzymania lub zatrzymania.
  • Tego przycisku nie ruchomych części mechanicznych i nie wymaga nacisk dla prawidłowego działania. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN77087

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.