How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool

How to Install and Use the Dell Crash Analysis Tool


Important Information

Note:

This article is intended for Windows XP only.

If the system is unable to boot into the operating system, please use the following Dell Knowledge Base article: System Does Not Boot Into Microsoft® Windows® XP.


Pobieranie i instalacja narzędzia Crash Analysis

Pobieranie narzędzia Crash Analysis

 1. Kliknij Narzędzie Crash Analysis firmy Dell, aby pobrać potrzebne pliki.
  Pobierając oprogramowanie z witryny firmy Dell akceptujesz warunki umowy licencyjnej oprogramowania Dell.

 2. Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać plik na komputerze i wyświetlić okno Zapisz jako.

 3. Wybierz lokalizację, w której ma być zapisany plik. Przykładowo, aby zapisać plik na pulpicie komputera, kliknij Pulpit. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Zapisz sobie nazwę pliku i jego lokalizację.

Instalacja narzędzia Crash Analysis

 1. Zlokalizuj plik zapisany w pamięci komputera, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby wyświetlić okno Otwieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach .

 2. Kliknij przycisk Uruchom , aby rozpocząć instalację narzędzia Crash Analysis.

 3. W oknie aplikacji Aplikacja: Narzędzie Crash Analysis firmy Dell Application kliknij przycisk Dalej.

 4. Zanotuj ścieżkę wyświetloną w polu Wybierz docelowy folder rozpakowania plików, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po wyświetleniu komunikatu o konieczności utworzenia nowego folderu zapisu rozpakowanych plików, kliknij pozycję Tak , aby wypakować pliki do nowego folderu.

 6. Kiedy pojawi się komunikat Wszystkie pliki rozpakowane pomyślnie kliknij przycisk OK.

 7. Kiedy zostanie wyświetlone okno Crash Analysis Tool - InstallShield Wizard, kliknij przycisk Next (Dalej).

 8. Na tronie Ready to Install the Program (Gotowość instalacji programu kliknij przycisk Install (Zainstaluj), aby zainstalować narzędzie Crash Analysis.

 9. Po ukończeniu instalacji, na stronie InstallShield Wizard Completed kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zainstalować narzędzie Crash Analysis na komputerze.


When to use the Crash Analysis Tool

If you have attempted other troubleshooting methods and feel you need to reinstall your operating system due to blue screen errors or system crashes, try using the Crash Analysis Tool first.


Uruchamianie narzędzia Crash Analysis

Aby uruchomić narzędzie Crash Analysis

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż Wszystkie programy, wskaż Dell Accessories, a następnie kliknij Crash Analysis Tool.
 2. W oknie Crash Analysis Tool kliknij Run (Uruchom) pod nagłówkiem Welcome to the Crash Analysis Tool, (Witamy w narzędziu Crash Analysis).

Narzędzie Crash Analysis skanuje komputer w poszukiwaniu sterowników, które mogą powodować problemy. Wyniki skanowania wyświetlane są w oknie Crash Analysis Tool na liście Crash Analysis Tool Scan Results .

Jako część skanowania, narzędzie Crash Analysis przywraca poprzednie wersje wykrytych sterowników. Oznacza to, że narzędzie Crash Analysis zamienia sterowniki na ich zapisane starsze wersje.


Przeglądanie wyników skanowania

Po zakończeniu sprawdzania komputera przez narzędzie Crash Analysis, obejrzyj wyniki skanowania. Użyj tych wyników, aby określić, które sterowniki należy zaktualizować w celu usunięcia problemu:

 1. Wyświetl sterownik lub sterowniki, które pojawiły się na liście Crash Analysis Tool Scan Results (Wyniki wyszukiwania narzędzia Crash Analysis) (Rysunek 1).

  Rysunek 1: Wyniki wyszukiwania narzędzia Crash Analysis

 2. Użyj następujących informacji z listy Crash Analysis Tool Scan Results (Wyniki wyszukiwania narzędzia Crash Analysis), aby określić, który sterownik lub program powoduje problem:
  • Kolumna Driver (Sterownik). Kolumna Driver (Sterownik) zawiera nazwy plików sterowników.
  • Kolumna Manufacturer (Producent). Kolumna Manufacturer (Producent) zawiera nazwy producentów sterowników.
   Uwaga:

   Informacje pomocne w określeniu, jakich sterowników i programów używa sprzęt firmy Dell można znaleźć w witrynie Dell Support.

   Jeśli dany program lub sterownik nie jest dostarczany przez firmę Dell, skorzystaj z Internetu w celu ustalenia producenta sterownika lub programu.

 3. Po określeniu, które sterowniki powodują problemy, użyj jednej lub obu poniższych metod, w zależności od sytuacji.


Additional Troubleshooting Information for System Problems

If you continue to experience issues on your Windows XP-based computer, see the following Dell resources for additional troubleshooting information:


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN79149

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 12:05


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.