Downloading and Installing Dell™ QuickSet Program for Dell™ Inspiron XPS Gen 2 Portable System - KB Article - 288279

Downloading and Installing Dell™ QuickSet Program for Dell™ Inspiron XPS Gen 2 Portable System - KB Article - 288279


Download the Dell QuickSet Program

 1. Click R97345 (.EXE). By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement.
 2. Click Save.
 3. In the Save As: window, verify that the R97345.EXE file name is listed in the File name: box, and then click Save.
 4. In the File saved window, click OK.Instalowanie sterowników, plików lub narzędzi

 1. Odszukaj plik. Zazwyczaj znajduje się on na pulpicie lub w folderze Moje dokumenty.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku i kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W oknie Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Tak na wszystkie. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak.
 5. W oknie Wszystkie pliki zostały rozpakowane kliknij przycisk OK.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterownik.
 7. Kliknij przycisk OK, gdy wyświetli się okno z pytaniem, czy uruchomić ponownie komputer.Verify Quickset Is Installed

 1. Click Start.
 2. Click Control Panel.
 3. Double-click Add or Remove Programs.
 4. Check the list for the Quickset icon
  If the Quickset icon is listed, then the program is installed.Inspiron Additional Information

Support Options

For more troubleshooting assistance, click one of the support options below.

Dell Community Forum - Inspiron
Get answers from Dell customers helping each other.
E-mail Dell
Communicate by e-mail with a Dell Representative.


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN86012

Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2015 14:11


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.