Performing a Soft or Hard Reset on a Dell™ Axim™ - KB Article - 276885

Performing a Soft or Hard Reset on a Dell™ Axim™ - KB Article - 276885


Reasons to Perform a Soft Reset

 • The Axim is experiencing problems.
 • The Axim is locking up, or the screen freezes.
 • The Axim does not synchronize with a computer.
 • A reboot is needed after a software or settings change.Wykonaj „miękkie” resetowanie komputera Dell™ Axim™

Ostrzeżenie:
„Miękkie” zresetowanie spowoduje ponowne uruchomienie komputera Axim. Każdy otwarty w tym momencie plik może zostać utracony, ale wszystkie zapisane dane i programy pozostaną nienaruszone.

 1. Włącz komputer Axim.


 2. Za pomocą rysika naciśnij przycisk Reset do słyszalnego kliknięcia. Położenie przycisku Reset w poszczególnych modelach komputerów Axim przedstawiono na rysunku 1, rysunku 2, oraz rysunku 3.


Rysunek 1: przycisk Reset
w komputerze Axim 5


Rysunek 2: przycisk Reset w komputerach
Axim 3 oraz Axim 30

Rysunek 3: przycisk Reset w komputerach
Axim 50 oraz Axim 51Reasons to Perform a Hard Reset on a Dell™ Axim™

 • You want to delete all stored data.
 • You forget your password and need to clear it.
 • The Axim is experiencing problems and you have already performed a soft reset.Wykonaj „twarde” resetowanie komputera Dell™ Axim™

Ostrzeżenie:
Wykonanie „twardego” resetu w urządzeniu Axim spowoduje utratę wszystkich danych. Należy upewnić się, że zostały wykonane kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych.


 1. Włącz urządzenie Axim, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, aż do słyszalnego kliknięcia (Rysunek 1).


 2. Naciśnij przycisk zasilania.


 3. Zwolnij przycisk Reset.


 4. Zwolnij przycisk zasilania.


 5. Kiedy zobaczysz monit na ekranie naciśnij przycisk kontaktów, by przywrócić w urządzeniu Axim ustawienia fabryczne. Aby w razie konieczności przerwać proces resetowania naciśnij przycisk Mail (Poczta) (Rysunek 2).Rysunek 1: Przycisk Reset urządzenia Axim (od lewej do prawej: Axim 5, Axim 3 oraz 30, Axim 50 oraz 51)Rysunek 2: Przyciski Contacts (Kontakty) oraz E mail (od lewej do prawej: Axim 5, Axim 3 oraz 30, Axim 50 oraz 51)

Numery odnoszą się do obrazków powyżej:
Przycisk Contacts (Kontakty)
Przycisk E-mailDodatkowe informacje na temat komputerów Dell™ Axim™

Opcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników komputerów firmy Dell — fora użytkowników komputerów Dell Axim

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN109003

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.