Baza wiedzy

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemach AlienwareRozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemach Alienware

Poniższy artykuł opisuje sposób rozwiązywania problemów z dźwiękiem w systemach Alienware.

Obsługiwane komputery:

Laptopy Alienware Komputery stacjonarne Alienware

Najpierw przeprowadź diagnostykę karty dźwiękowej.


Zalecany sposób rozwiązywania problemów

Jeśli urządzenia, którego szukasz, nie ma na liście, wykonaj następujące czynności:

 1. Odtwórz plik muzyczny lub film wideo z dźwiękiem
 2. Sprawdź, czy w ustawieniach głośności nie wybrano opcji Wycisz

  • Kliknij ikonę w prawym dolnym rogu komputera.
  • Kliknij ikonę , aby włączyć i wyłączyć wyciszenie

   Wyciszono Nie wyciszono

   Uwaga: W trakcie odtwarzania dźwięku zielony pasek powinien rosnąć lub maleć. Jeśli dźwięk jest wyciszony lub głośniki są odłączone, pasek będzie szary.

 3. Ustaw poprawne urządzenia odtwarzania

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu
  • Kliknij polecenie Urządzenia odtwarzające.

   Powinny się pojawić wszystkie dostępne urządzenia odtwarzające, takie jak głośniki, wyjścia cyfrowe i telewizor.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, z którego chcesz odtworzyć dźwięk.
  • Kliknij opcję Ustaw jako urządzenie domyślne.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu
  • Kliknij polecenie Urządzenia odtwarzające.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na środku ekranu.
  • Pokaż opcję Pokaż wyłączone urządzenia i Pokaż odłączone urządzenia
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane urządzenie odtwarzające.
  • Kliknij opcję Włącz.

 4. Sprawdź konfigurację głośnika/słuchawek.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu
  • Kliknij polecenie Urządzenia odtwarzające.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy głośniki
  • Kliknij opcję Konfiguracja głośnika.
  • Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora konfiguracji.

 5. Odinstaluj sterownik dźwięku z opcji Programy i funkcje w Panelu sterowania systemu Windows.

  Jego dokładna nazwa zależy od używanego modelu notebooka. Może to być Realtek Audio, Sound Blaster Recon 3Di lub Alienware Audio.

 6. Upewnij się, że system BIOS jest aktualny. Sprawdź to zgodnie z instrukcjami w artykule Jak rozpocząć aktualizację systemu BIOS na komputerze Alienware.
 7. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik dźwięku ze strony ze sterownikami.
 8. Spróbuj użyć innych słuchawek lub głośników.
 9. Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone. Sprawdź dane techniczne systemu w zgodnie z artykułem o najczęstszych rozwiązaniach dla systemów Alienware.
 1. Sprawdź konfigurację głośnika/słuchawek.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu
  • Kliknij polecenie Urządzenia odtwarzające.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy głośniki
  • Kliknij opcję Konfiguracja głośnika.
  • Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora konfiguracji.

 2. Upewnij się, że system BIOS jest aktualny. Sprawdź to zgodnie z instrukcjami w artykule Jak rozpocząć aktualizację systemu BIOS na komputerze Alienware.
 3. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik dźwięku ze strony ze sterownikami.
 4. Spróbuj użyć innych słuchawek lub głośników.
 5. Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone. Sprawdź dane techniczne systemu w zgodnie z artykułem o najczęstszych rozwiązaniach dla systemów Alienware.

Uruchom najpierw diagnostykę mikrofonu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu
 2. Kliknij pozycję Urządzenia do nagrywania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy mikrofon lub zestaw słuchawkowy.
 4. Kliknij opcję Ustaw jako urządzenie domyślne.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy mikrofon lub zestaw słuchawkowy.
 6. Kliknij polecenie Właściwości.
 7. Przejdź do karty Poziomy.
 8. Dopasuj poziomy głośności do zapotrzebowania i kliknij przycisk OK.

Powrót do góry


Nie o to chodziło?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaTreœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN117556

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2018 12:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.