Niektóre znaki mogą zniknąć przy drukowaniu tekstowy znak wodny w Microsoft® Word na Dell™ 1600N, 1700, 1700n, S2500, lub S2500N drukarki. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 175727

Niektóre znaki mogą zniknąć przy drukowaniu tekstowy znak wodny w Microsoft® Word na Dell™ 1600N, 1700, 1700n, S2500, lub S2500N drukarki. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 175727
Tekst drukowany znak wodny w Microsoft® Word może nie zawierać wszystkich znaków.

Podczas wyboru tekstowy znak wodny tła w programie Microsoft® Word, kombinacje liter może brakować w tle na wydrukowanej stronie. Na przykład, jeśli tekstowy znak wodny "ASAP" jest zaznaczone w tle, litery "S" i "P" może nie być drukowana.

W zależności od modelu posiadanej drukarki, kombinacja brakujące znaki mogą się różnić.Aby włączyć wszystkie wyłączyć semitransparency tekst drukowany znak wodny znaków pojawiały się w Microsoft® Word.

Aby zmienić następujące opcji, aby wszystkie tekst drukowany znak wodny znaków do wydrukowania, należy wykonać następujące czynności:
 

  1. Uruchom program Microsoft® Word.
  2. Kliknij Format menu, wskaż tło, a następnie kliknij znak wodny.
    -- Zostanie wyświetlone okno na znak wodny.
  3. Potwierdzić tekstowy znak wodny przycisk opcji jest zaznaczony.
  4. Usuń zaznaczenie z Prześwitującej pole wyboru.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj a następnie kliknij przycisk Zamknij. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130875

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.