5.1 Speakers Do Not Mute When Microphone is Connected to Back Connector on Dell™ XPS™ and Dimension™ Systems - Product Support Quick Note (PSQN) - 292418

5.1 Speakers Do Not Mute When Microphone is Connected to Back Connector on Dell™ XPS™ and Dimension™ Systems - Product Support Quick Note (PSQN) - 292418
Speakers Are Not Muting When Headphones Are Connected

When headphones are connected in the front panel of Dimension E510, 5150, 5150C, 9150 or XPS 200 and 400 systems, all with onboard sound, the 5.1 speakers might not mute. Also with these systems, the microphone is connected to the back connector of the system.Switch the microphone connection to the front of the computer.

Switch the microphone connection from the back of the computer to the microphone connector on the front of the computer . The speakers will mute properly when the microphone is connected to the front jack. (Figure 1)

Figure 1 - Microphone Connector on the Front of the XPS 200 System

NOTE: This problem is not observed when using 2.1 speakers.Odwiedź forum użytkowników Dell, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź fora użytkowników Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell to świetne miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell, w którym mogą dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130889

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.