Baza wiedzy

Gdy region 2 DVD został włożony w zestawie napędów DVD do regionu 1, Microsoft® Windows® XP Media Center wyświetla komunikat o błędzie, i regionu DVD nie można zmienić w aplikacji. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 169851
Windows® XP Media Center nie umożliwiają wprowadzanie zmian do regionu DVD.

Gdy region 2 DVD został włożony w zestawie napędów DVD do regionu 1, Windows XP Media Center wyświetli komunikat o błędzie:

Media Center nie można odtworzyć ten zestaw DVD ponieważ zabrania odtwarzania dysku z powrotem w danym regionie na świecie. Należy uzyskać dysk, który jest przeznaczony dla regionu geograficznego.

Okno dialogowe aplikacji Media Center i do zmiany regionów na napęd optyczny nie uruchomić po włożeniu płyty DVD z innego regionu jest włożona do napędu DVD. Użytkownik nie może zmienić regionów w Windows XP Media Center.

Napędy optyczne Dell opuszczają fabrykę nie DVD ustawień regionalnych.

UWAGA: zarówno PowerDVD i Windows Media Player aplikacje było dokonać zmian w regionie.
 Zmiana regionu na DVD w Windows® XP device Manager.

Aby zmienić region do napędu DVD w systemie Windows XP, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start przycisk, a następnie kliknij przycisk Ustawienia opcji menu.
 2. Kliknij Panel sterowania opcję menu, a następnie dwukrotnie kliknąć -- ikonę System.
  -- Zostanie wyświetlone okno z Właściwości systemu.
 3. Kliknij Hardware a następnie kliknij -- przycisk Menedżer urządzeń.
  -- Zostanie wyświetlone okno w Menedżerze urządzeń.

  UWAGA: wymagany jest dostęp administratora aby dokonać zmian dla urządzeń w Menedżerze urządzeń.

 4. Zlokalizuj napęd optyczny grupy urządzeń w oknie drzewo urządzeń, a następnie kliknij symbol + obok pozycji z napędu DVD. wpis.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu DVD, a następnie kliknij Właściwości opcji menu.
  napędu DVD zostanie wyświetlone okno właściwości.
 6. Kliknij -- zakładkę regionu DVD.

  OSTRZEŻENIE: z regionu DVD można zmienić wyłącznie dwa razy. Gdy zmiany pozostałe pola na -- karcie osiągnie 0 regionu, regionu DVD nie można go zmienić ponownie, nawet jeśli do momentu zainstalowania systemu operacyjnego lub napędu DVD jest przenoszony na inny komputer.

  UWAGA: komputery Dell są wyposażone fabrycznie z regionu DVD ustawiona na nie zaznaczono.

 7. Kliknij na żądany regionu DVD z dostępnej listy, a następnie kliknij -- przycisk OK.
  zamknięcie okna właściwości napędu DVD i DVD region jest ustawiona. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130957

Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2018 07:11


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.