Baza wiedzy

komputery Dell wysyłki z programem DCP 1,4 i bez CV oprogramowania sprzętowego


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "wysyłki Dell komputery z programem DCP 1,4 i bez CV oprogramowania sprzętowego".


Spis Treści:
  1. Tło
  2. Rozdzielczość 1.


  Tło  Niektóre modele Dell napotyka rejestracji problemów które Wave wykazała, że Sterownik USH firmware na maszynie nie jest wersję właściwą dla DCP 1.4 . 
2.


  Rozdzielczość  

  1. Sprawdzić, czy sterowania Vault presne jest karta z Centrum zabezpieczeń EMBASSY.
    a. Otwórz Embassy, przejdź do platformy Moduł bezpieczeństwa (poprzednio wymieniony jako Trusted Platform Module), a następnie zakładkę sterowania Vault.
    b. Jeśli brakuje sterowania Vault kartę, a następnie zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe sterowania Vault (Sterownik USH) z witryny firmy Dell dla maszyny klienta.

    UWAGA: uaktualnienie może wskazywać uaktualnienie z 12.6.113 . 0 ", który jest ze starszą wersją oprogramowania sprzętowego.
  2.  Jeśli nie prowadzi to do rozwiązania Wave kontakt więcej informacji na temat rozwiązywania problemów.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN134257

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.