Vostro 3500 ekranu dotykowego nagle zostanie zmniejszony w systemie Windows 7

Vostro 3500 ekranu dotykowego nagle zostanie zmniejszony w systemie Windows 7


Streszczenie Artykułu: Vostro 3500 ekranu dotykowego nagle zostanie zmniejszony w systemie Windows 7


Spis Treści:
  1. Objaw
  2. Rozdzielczość


1.


 Objaw W systemie operacyjnym, klawiatury ekranowej może pojawić się niespodziewanie, lub na ekranie przycisk Lupa lub rysika strzałka, mogą wystąpić, jak również.
Może być to spowodowane Windows 7 widzi jak LCD ekran dotykowy.
 
2.


  Rozdzielczość Odinstaluj Tablet PC z funkcjami systemu Windows, przechodząc na Programy i funkcje
  1. Kliknij polecenie Turn Windows lub wyłącz funkcje
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Tablet PC opcjonalnych komponentów
  3. Uruchom ponownie komputer.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137435

Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.