Baza wiedzy

Symantec Endpoint i dotyczących zamykania systemu


Streszczenie Artykułu: To Symantec Endpoint i dotyczących zamykania systemu


Spis Treści:
  1. Co musimy wiedzieć.


1.


  Co musimy wiedzieć. Możemy doświadczyć zawieszenia systemu przy zamykaniu jeśli dostępna jest używania sieci VPN, mają gwarancję najkrótszych Symantec Endpoint zainstalowany przy użyciu wersji 3 lub poniżej. Jeśli tak, mają MR ver 4.0 pobrane i zainstalowane w systemie aby rozwiązać problem. Informacje dotyczące uzyskania MR4 znajduje się tutaj.


 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137436

Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2015 12:48


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.