Baza wiedzy

Usuwanie aktualizacji dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników dla Embassy Security Center w serii E i M


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł dostarcza informacji na "Aktualizacja programu usuwanie wszystkich zarejestrowanych użytkowników dla Embassy Security Center na E i M series".


Spis Treści:
  1. Usuwanie aktualizacji dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników dla Embassy Security Center w serii E i MZagadnienie 1.


  Usuwanie aktualizacji dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników dla Embassy Security Center w serii E i M   
Oto zaktualizowana instrukcja obsługi usuwanie odcisków palców:

1. Kliknij przycisk Start, Uruchom, wpisz CMD. Kliknij przycisk OK.

2. W wierszu poleceń wpisz cd \program files\Wave Systems Corp\test diagnostyczny Manager i naciśnij przycisk <Enter>.

3. W C:\ Program Files\Wave Systems Corp\test diagnostyczny Manager, wpisz prebootenrollmentutil systempassword x i naciśnij przycisk <Enter>.
     UWAGA: musi to być hasła systemowego ustawiony do pracy tej komendy.
 
Powinna ona pracować przez niektóre numery, następnie skontaktujemy Cię z powrotem w wierszu poleceń. Następnie wykonaj te:
 
4. W tym samym wierszu poleceń wpisz prebootenrollmentutil systempassword r i naciśnij przycisk <Enter>.

5. Wpisz polecenie exit (wyjdź), naciśnij przycisk <Enter>, a następnie ponownie uruchom.
 
Następnie można wyczyścić hasło systemowe z Embassy oprogramowania po ponownym uruchomieniu.   


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137459

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.